מילון לערבית תימנית יהודית

טַאוִי אַלַּיל


תרגום: מושג הפחדּה להפחידּ אתּ הילדּים.
מילון: הליכות תימן

טַאצִי


תרגום: חלק, בִּיטַצִּי, מחליק.
מילון: הליכות תימן

טַבּזַה


תרגום: דּקירה קלה. טַבַּזָה, דּקרו בּמחט. טַבַּזָה,...
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה: טַבּזַה, הלשנה. טַבַזו עֲלַיה, הלשינו עליו.


מילון: הליכות תימן

טַבִּינַה


תרגום: צרה, אשה שנייה על אשתּו. מֻטַאבֻּן נשוי לשתּי-...
מילון: הליכות תימן

טֻבּנַה


תרגום: עץ שטומנים בּתּנור, לאחר גמר הבּישול והאפייה...
מילון: הליכות תימן

טַבַּק


תרגום: מַשֹאֵתּ, והוא מגש של פירותּ וממתּקים מסודּרים...
מילון: הליכות תימן

טַבַּק


תרגום: מַשֹאֵתּ, והוא מגש של פירותּ וממתּקים מסודּרים...
מילון: הליכות תימן

טַבַּקַה


תרגום: מחסן קטן, המשמש להחסנתּ פירותּ תּבואה וקמחים....
מילון: הליכות תימן

טֻוַּאח


תרגום: גאווה, זחיחותּ הדּעתּ. טַוַּח, נתּגאה והגיס...
מילון: הליכות תימן

טול


תרגום: תּמידּ. טול אַלדַּהר, כּל הזמן.
מילון: הליכות תימן

טַחלַה


תרגום: משקע של עכירותּ בּקרקעיתּ הכּלי שבּו דּבר נוזל.
מילון: הליכות תימן

טַחְץ


תרגום: מקום שאפשר להתּחלק בּו. טֻחֻץ, התּחלק ונפל....
מילון: הליכות תימן

טַלוֹפֻחִין ולַבַּן


תרגום: (נזידּ עדּשים עם לבּן) בּיטוי רגיל כּאדּם פוטר...
שימושים ופתגמים:

אומרים: מַכַּנָה (פטרו בּ...) טַלוֹפְחִין ולַבַּן, כּי...
מילון: הליכות תימן

טִלטול


תרגום: גניבּה. אַלאִיֹש-טִלטול, האיש גנב. בִּיטַלטֵל,...
מילון: הליכות תימן

טֻמבַּאח


תרגום: שתּיקה מתּוךּ רוגז
מילון: הליכות תימן

טַמס


תרגום: רצפה הטווחה בּגבּס (קֻץ). הטיח בּטיט נקרא צֻהֻר,...
מילון: הליכות תימן

טַמֹש


תרגום: רמאותּ, טַמַֹשָה, רימה אותּו.
מילון: הליכות תימן

טֻנַּאן


תרגום: זמזום, קריאה בּלחש, שנשמע קול בּלי חיתּוך מילים.
מילון: הליכות תימן

טֻנַּאנַה


תרגום: פליאה, דּבּר-מפליא, תּימה.
מילון: הליכות תימן

טַנִאפֻם


תרגום: דּבּרים פעוטים, שערכּם קטן. יחידּ טֻנפֻסה.
מילון: הליכות תימן

טַנַֹש


תרגום: טיט רךּ העשוי מעפר-דּק ומנופה, ומשתּמשים בּו...
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה: מִטַנָֹּש, אדּם אמיץ לב, שאינו מעריך כּראוי אתּ...
מילון: הליכות תימן

טֻעזוז


תרגום: כּינוי-גנאי לאדּם קופץ בּראש. בּעל-דּמיונותּ....
מילון: הליכות תימן

טֻעִם


תרגום: מתּוק, ערבּ-לחיךּ.
מילון: הליכות תימן

טַפחַה


תרגום: חימה, זעם, כּעס-עצור. טַאפֻח, זועם ונרגז. פַֹש...
מילון: הליכות תימן

טַפֹשַר


תרגום: או: מִטַפשֻר, מתּנפח ומבּליט התּפעלותּו מעצמו או...
מילון: הליכות תימן

טֻקְצַּאר


תרגום: נטילתּ הציפורניים. טִקַצַּר, נטל אתּ ציפורניו....
מילון: הליכות תימן

טֻרַּאח


תרגום: לימודּ או קריאה בּנחתּ ובשימתּ- לב. טַרַּח, לָמדּ...
מילון: הליכות תימן

טַרור


תרגום: גירוש, טַרָּה, גירשו.
שימושים ופתגמים:

טַר אַלדִּמֵּה, גירש אתּ החתּול.


מילון: הליכות תימן

טַרוֹש


תרגום: שעורים-קלויים, קלופים ומלוחים הנאכּלים קליותּ.
מילון: הליכות תימן

טַרַח


תרגום: הנחה. אִטרַח, הנח. אֻטרְחָה, הניחהו.
מילון: הליכות תימן

טַרַח-לָה,


תרגום: הוכיחו, הטיח בּפניו דּברים קשים.
מילון: הליכות תימן

טַרחַה


תרגום: כּשעתּיים אחר הנץ החמה כּשהשמש מתּחילה לרדּתּ מן...
מילון: הליכות תימן

טֻרטֻרַה


תרגום: טיפה. בּדּרךּ כּלל טיפתּ לכלוך. טַרטַר, טפטף.
מילון: הליכות תימן

טַרְן


תרגום: או: בְּיֻטרֻן, ראה בּרטאם, ומובן אחד להן.
מילון: הליכות תימן

טֹֻשַאֹש


תרגום: טיפותּ גשם בּודּדּותּ. בּיטַשטֹֻש, הגשם מטפטף.
מילון: הליכות תימן