מִבַּדַּל

מִבַּדַּל

"מוחלף". כּשתּוקפתּ ילדּ, בּגיל-רךּ, מחלה, עדּ שגוון פניו מצהיבּ ונראים בּגופו שערותּ צהובּות והוא נחלש והולךּ, אומרים שהשדּים החליפוהו, לקחו אתּ הילדּ האנושי בּטעותּ והניחו אתּ בּנם. דּרכּי הריפוי: לוקחים אותּו לנקרתּ צור שהיא כּעין מחילה בּבּטן הר ורחוק היה מצנעא כּשלש שעותּ ונקרא "מכ'לצה" שניים עומדּים משני פתּחי המחילה ומוסרים אתּ התּינוק זה לזה דּרךּ המחילה ומוסרים אתּ התּינוק זה לזה דּרךּ הנקרה ואומרים "שלו חקכּם ודּו חקנא" (קחו שלכּם והחזירו שלנו). כּךּ חוזרים שבּע פעמים. סבי ז"ל היה אוסר פעולותּ אלה.
מילון: