מילון לערבית תימנית יהודית

וַאנִי


תרגום: עייף, יפה-כּוח, אין-אונים.
מילון: הליכות תימן

וַאקַע


תרגום: תּיקן וסידּר, השיבּ דּבּר על כּנו. מְואַקְעַה,...
מילון: הליכות תימן

ואַתֵּי


תרגום: קיבּץ, אסף. מְוַאתַאה, איסוף וקיבּוץ....
מילון: הליכות תימן

וַבֵּא


תרגום: אם כּי הוראתּ המילה בּערבּיתּ היא דֶּבֶר, הרי...
מילון: הליכות תימן

וִדַּאפֵה


תרגום: כּישלון, נפילה בּפח, וַדַּף, נפל בּפח, נוקש.
מילון: הליכות תימן

וַדַּבּ


תרגום: לכלוך עבה על הגוף או על הכּלי. קַדּוּה מִוַדִּבּ...
מילון: הליכות תימן

וַדַּך


תרגום: שומן-בּשר, שבּישלוהו וסיננוהו וקיררוהו עדּ שנקרש...
מילון: הליכות תימן

וַדִּל


תרגום: עצלן, בּטלן. חסר-רגש.
מילון: הליכות תימן

וִהדַּאר


תרגום: או: וַהדַּרֵה, גִּלגּול ודִּרדּור. דִּוַהדֵּר,...
מילון: הליכות תימן

וִזִג


תרגום: אמירתּ כּן בּדּרךּ לגלוג. וראה וצֻל.
מילון: הליכות תימן

וַזִף


תרגום: דּגיגים, דּגים קטנים ששולים מן הנהרותּ, מייבּשים...
מילון: הליכות תימן

וֻטיה


תרגום: טיפה, וּטַל, טיפותּ. וַטַּל, טִפטף. השאלה :...
מילון: הליכות תימן

וַיִּתּלוּ


תרגום: הכּאה רבּה מאד. פִעִל לָה וַיִּתּלו, היכּהו מכּה...
מילון: הליכות תימן

וַלוַלֵה


תרגום: רחש, סימן חיים, בִּיוַלוִל אַלדּודִּי, רוחש...
מילון: הליכות תימן

וַן


תרגום: גניחותּ-צער מתּוךּ מחלה או חולשה כּלליתּ. בִּיוִן...
מילון: הליכות תימן

וִנֵּא


תרגום: אדּם שמכין לעצמו אוכל בּמטבּח.
שימושים ופתגמים:

וַגִּינִי וַּנֹשַכבִֹּש אַלחילבֵּה, הכן לי אתּ הכּל ואני...
מילון: הליכות תימן

וִסוַאס


תרגום: חשיבּה והתּבּוננותּ. בִּיוַסוִס, מתּבּונן וחושב.
שימושים ופתגמים:

טֻלָע לִי אַלוִסוַאסִי, עלה בּדּעתּי רעיון. הטרידּה...
מילון: הליכות תימן

וצֻל


תרגום: כּן. מסתּבּר. מסכּים.
מילון: הליכות תימן

וַצלַה


תרגום: חתּיכתּ ארג או חתּיכתּ לחם. וַאצַל, חתּך...
מילון: הליכות תימן

וַקַּח


תרגום: בּכה בּכי גדּול, בּכה זמן רב. מקבּיל לבּיטוי...
מילון: הליכות תימן

וַקִיעֵה


תרגום: מקרה לא טובּ.
שימושים ופתגמים:

אוקְעַתּ אַלוַקִיעֵה, קרה המקרה הבּלתּי רצוי.


מילון: הליכות תימן

וַרגַעמֵה


תרגום: ומה בּכך? בּיטוי של בּיטול ואי-חשש מתּוצאותּ איזו...
מילון: הליכות תימן

וַרְן


תרגום: תּוספתּ שמוסיפים בּמשקלותּ הגדּולותּ, כּדּי...
מילון: הליכות תימן

וַשׁג


תרגום: זעזוע החולה בּשעתּ גסיסתּו, שלפעמים חוזר ומתּרענן...
מילון: הליכות תימן

וַשׁעֵה


תרגום: נביטה וצמיחה של זרעים וצמחים. מִוַֹשִּע-...
מילון: הליכות תימן