מילון לערבית תימנית יהודית

פַאל


תרגום: דּברים שאדּם אומר, בּלי-כּוונה, ועלולים לבוא עליו...
מילון: הליכות תימן

פַאלִתּ


תרגום: מרושל. לא-חזק.
מילון: הליכות תימן

פַאצַא


תרגום: שילם חובו ופרעו.
מילון: הליכות תימן

פַאתִּר


תרגום: חלש. דּבר לא משובּח. גרוע.
מילון: הליכות תימן

פַגּוֵה


תרגום: גומא שעושים בּאמצע ה"הריש" כּדּי ליצוק...
מילון: הליכות תימן

פִגֵּא


תרגום: צרותּ ודּאגותּ.
מילון: הליכות תימן

פִגֵּא


תרגום: צרותּ ודּאגותּ.
מילון: הליכות תימן

פַגִּיעֵה


תרגום: פחדּ, בּהלה. אִפתַּגַּע, אחוז פחדּ או בּהלה.
מילון: הליכות תימן

פַגּר


תרגום: השחר המפציע.
מילון: הליכות תימן

פִגּר


תרגום: פריצה. פַגַּר אַלעַין, פתּח אתּ המים ושחררם לצאתּ.
מילון: הליכות תימן

פַגּרֵה


תרגום: נחושתּ אדּומה, נקייה מכּל תּערובתּ זרה.
מילון: הליכות תימן

פַדֵّה


תרגום: זריחתּ השמש.
מילון: הליכות תימן

פִהנֵה


תרגום: רווחה. מצב של עונג והנאה.
מילון: הליכות תימן

פַוַה


תרגום: פצעים המתּהווים בּעור השפתּיים וכּן התּבּקעותּ...
מילון: הליכות תימן

פוֹקֵדּ


תרגום: שֹר העוני, פוֹקדּ רַאבֻּץ' פַוקָה, פוקדּ...
מילון: הליכות תימן

פַחגּ


תרגום: או פִלחַאגּ, שפשוף תּוך כּדּי רחיצה.
מילון: הליכות תימן

פֻחֻט


תרגום: חריף. מַפחוט, תּלמידּ חריף.
מילון: הליכות תימן

פֻחטַה


תרגום: גלגול המטווה בּעתּ הטווייה והשזירה.
מילון: הליכות תימן

פְחור


תרגום: מירוק חזק כּדּי להוציא לכלוך. בּהשאלה: בְּיִפחַר...
מילון: הליכות תימן

פִחתִּתֵּה


תרגום: פירור קטן מלחם וכּיוצא. בְיִתּפִחתַּתּ, מתּפורר.
מילון: הליכות תימן

פַטִירַה


תרגום: שלפוחיתּ קטנה בּגוף, רבּים פַטַאיֻר. פַטַר...
מילון: הליכות תימן

פַטַר אַלוִעֵה לִלעִידּ


תרגום: הכּשיר אתּ הכּלי וניקהו לפסח.
מילון: הליכות תימן

פִיסַע


תרגום: מהר. בּמהרה.
מילון: הליכות תימן

פִכִּיה


תרגום: רוחו טובּה עליו. מַאנַאֹש פִכִּיה לַךּ, אין לי...
מילון: הליכות תימן

פִלֵּא


תרגום: פילוי כּינים. בִּיפַלִּי, מפלה אתּ הכּינים, מגופו...
מילון: הליכות תימן

פִלַּלִי


תרגום: יבּלתּ קשה הצומחתּ בּידּיים ולה שורש עמוק בּגוף,...
מילון: הליכות תימן

פִלַּאק


תרגום: תִפלּוק, בּיקוע עצים להסקה. מִפַלִּק, מבּקע עצים...
מילון: הליכות תימן

פִנקַאל


תרגום: הסתּכּלותּ והתּבּוננותּ,
שימושים ופתגמים:

כַ׳לִּינִי אַפַנקִלָה, הנח לי להסתּכּל ולהתּבּונן בּו...
מילון: הליכות תימן

פַסו


תרגום: הוצאתּ רוח מלמטה בּלי השמעתּ קול. וראה כִּתַ׳אח.
מילון: הליכות תימן

פֻץ


תרגום: אבן-חן, אבן-טובה, מרגליתּ.
מילון: הליכות תימן

פֻצַא


תרגום: גירושין בּגט. פֻצַּא מַרַתָּה, גירש אשתּו בּגט.
מילון: הליכות תימן

פֻצַּה


תרגום: פִסקה, פרשה.
מילון: הליכות תימן

פַצ׳לַה


תרגום: כּינוי של כּבוד לחלק העליון של מכנסי הנשים.
מילון: הליכות תימן

פֻקֻט


תרגום: תּפס לימודּו מהר. בִּיֻפקַט, תּופס וקולט לימודּו...
מילון: הליכות תימן

פַרַֹש


תרגום: מזרון. רבּים, פֻרֹֻש.
מילון: הליכות תימן

פַרַאֹשַתּ עִנַבּ


תרגום: פרפר קטן מאורך צבעוני, גופו חום בּהיר כּנפיו...
מילון: הליכות תימן

עמודים