מילון לערבית תימנית יהודית

אֲבּוה


תרגום: עזוב אותּו, זנח אותּו, התּייאש ממנו, אומרים כּן...
מילון: הליכות תימן

אַדּאה


תרגום: בּגדּים, אַדַּאתָּה, בּגדּיו. אַדַּאתִּי, בּגדּי.
מילון: הליכות תימן

אֵה


תרגום: כּן.
מילון: הליכות תימן

אובַּאה


תרגום: זהירותּ. אוּבֵּה, היזהר. אובֵּה-לָה, שמור עליו,...
מילון: הליכות תימן

אֻוֵּה


תרגום: הבּעתּ כּאב או צער פתּאום.
מילון: הליכות תימן

אֻוֵּא


תרגום: התּקיימותּ זמן רב. מֻוִּי, מתּקיים ומחזיק מעמדּ....
מילון: הליכות תימן

אַזלַט


תרגום: דּל שער בּזקנו.
מילון: הליכות תימן

אַחדַּבּ


תרגום: גיבּן. בּעל חטוטרתּ.
מילון: הליכות תימן

אַטמַא


תרגום: עוד יותר חמוּר ומרחיק לכת.
מילון: הליכות תימן

אַיְּחִין


תרגום: מתּי, אַיְּחִינֵה, אימתּי.
מילון: הליכות תימן

אַינֵה


תרגום: איפה. אַינוה, איפה הוא. אַינֵיה, איפה היא
שימושים ופתגמים:

.


מילון: הליכות תימן

אִכַّ׳אר


תרגום: זיזה ונטייה.
שימושים ופתגמים:

אִכّ׳ר-מִנִּי, סור מלפני. אִכّ׳ר מִן גַמבּי – נטה וסור...
מילון: הליכות תימן

אַלבַּאדִּימִנָּה


תרגום: בּיטוי של עזיבה, עזוב אותו, הנח לו.
שימושים ופתגמים:

אַלבַּאדִּי מִנַּךּ, אני עוזב אותךּ והאחריות מוטלתּ עליך...
מילון: הליכות תימן

אַלִי


תרגום: ש...,
שימושים ופתגמים:

אֲלִי-פַוקָה, שעליו. אֲלִי-גַמבָה, שבּצדּו. אֲלִי-...
מילון: הליכות תימן

אֻם-קֻרַינִע


תרגום: שבּלול בּעל נרתּיק.
מילון: הליכות תימן

אַמַדּ


תרגום: הוראתּ זמן.
שימושים ופתגמים:

אַמַדּ-שָֹעָה, כּדּי שעה. אַמַדּ-אַלרִיח, כּדּי נשיבתּ...
מילון: הליכות תימן

אַנַא


תרגום: אני,
שימושים ופתגמים:

אַנַא בַּשֵּׁם וּבָּךְ, בּיטוי של תּחינה ובּקשה שאדם...
מילון: הליכות תימן

אֻסטַא


תרגום: אומן, טִמַצטַא, נעשה אומן.
שימושים ופתגמים:

ולפי שרובּ האומניות בתימן בידי היהודּים נהפךּ המושג...
מילון: הליכות תימן

אִסכֵּה


תרגום: הראני,
שימושים ופתגמים:

אִסֵכּה-רַוִּינִי, נא הראה לי. אִסכֵּה-סִיר, נא לךּ....
מילון: הליכות תימן

אַפָּם


תרגום: חומר הלחמה מעורב: כּסף ונחושתּ ובדּיל, שבּו...
מילון: הליכות תימן

אִפתַּם לַךּ


תרגום: הובן לךּ.
שימושים ופתגמים:

אִפתַּם לי, הבנתּי. אַיִפתִּם לַךּ, אתּה עתּידּ להבין....
מילון: הליכות תימן

אַֹשכַּל


תרגום: יותר טוב
שימושים ופתגמים:

קַדּוה אַֹשכַּל, או: קַדּ בְּיִדֹּשַאכַּל, מצבּ...
מילון: הליכות תימן

אתַ׳אר


תרגום: שארית.
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה: יי"ש. ערק. "קַד פִי רַאסֻה אַתַ׳אר...
מילון: הליכות תימן

בַּאיִתּ


תרגום: דבר אוכל שאינו טרי.
מילון: הליכות תימן

בַּאלִח


תרגום: דיהה. לַון בַּאלִח, צבע דהוי.
מילון: הליכות תימן

בִּגְ'זִיזֵה


תרגום: או: בִג'זַאזִי, עם עלותּ השחר, מוקדּם מאדּ.
שימושים ופתגמים:

"קַאם מִן בִג'זִיזֵה", ניעור עם שחר.


מילון: הליכות תימן

בַּגִּר


תרגום: שמנמן, בּעל-כּרס.
מילון: הליכות תימן

בַּדּוֵה


תרגום: הופעה, בּיקור
שימושים ופתגמים:

בַּדֵּי עֲלִיה, הופיע אצלו, בּיקרי אִבּדִּי עֲלִיה, בּקר...
מילון: הליכות תימן

בָּה


תרגום: יש.
שימושים ופתגמים:

"בַּה מעי תִּתּן", יש לי טבּק.


מילון: הליכות תימן

בַּורֵה


תרגום: שפל בּעסקים. אין מכירה.
שימושים ופתגמים:

בַּאיִר, דּבר שלא נמכּר. בֻּצַֹאעַה בַּאיִרֵה, סחורה...
מילון: הליכות תימן

בַּורְעִי


תרגום: מין ציפור דּרור המקנן באילנות ויש לו קו שחור סביב...
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה: אדם הכוחל עיניו הרבּה, וכן אשה המצטבעת ומדברת...
מילון: הליכות תימן

בִּז


תרגום: דּדּ. שד.
מילון: הליכות תימן

בִּזבּוּז


תרגום: צנור של קומקום, שדּרכּו יוצאים המים.
מילון: הליכות תימן

בַּזגֵ'ה


תרגום: תחילת הנץ החמה.
מילון: הליכות תימן

בִּחבְּחִי


תרגום: מפלצת, דבר שבּו רגילים להפחיד את הילדים.
מילון: הליכות תימן

בִּחלַאלִי


תרגום: בּליטה המתּהווה בּגוף כּתּוצאה ממכּתּ שוט או...
מילון: הליכות תימן

עמודים