מילון לערבית תימנית יהודית

קַאע


תרגום: רצפה, אדּמה, קרקע.
מילון: הליכות תימן

קַארורֵה


תרגום: בּקבּוק של זכוכיתּ.
מילון: הליכות תימן

קֻבּ


תרגום: מר. לַוז-קֻבִּי, שקדּים מרים. בַּרקוק קֻבִּי,...
מילון: הליכות תימן

קֻבַּאן


תרגום: כּילַי. קמצן.
מילון: הליכות תימן

קַדּ


תרגום: זכרותּ השור.
מילון: הליכות תימן

קַדֵ'א


תרגום: "נפש יפה". יכּולתּ טיפול והתּעסקותּ...
מילון: הליכות תימן

קַדּוה


תרגום: הוא כּבר. קַדּו-כַּבִּיר, הוא כּבר גדּול.
מילון: הליכות תימן

קַדִּידּ


תרגום: קרוסטמלין מיובּשים. ולשאר פירותּ – בּתּוספתּ שם...
מילון: הליכות תימן

קַהר


תרגום: רוגז, עיצבּון. מַקהור, מרוגז. עצוב.
מילון: הליכות תימן

קַוֵּא


תרגום: בּיטוי של תּחנון ובּקשה,
שימושים ופתגמים:

קַוּוֵא אִנפַענִי, אנא עשה לי שירותּ טוב.


מילון: הליכות תימן

קוזַאבּ


תרגום: או: קַוזַבֵּה, ראה קוחַאז.
מילון: הליכות תימן

קוחַאז


תרגום: או קַוחֲזֵה, ישיבּה על פרסותּ הרגליים כשהירכיים...
מילון: הליכות תימן

קַוִי


תרגום: מאדּ, בַּרחֵה-קַוִי, אדּם רע מאד.
מילון: הליכות תימן

קופַאע


תרגום: עטיפה על הראש. מִקַופִע, מתּעטף.
מילון: הליכות תימן

קַוקַע


תרגום: גרעיני האפרסקים והקרוסטמלין ודּומיהם.
מילון: הליכות תימן

קוקַאר


תרגום: טחינתּ דּבר בּריחיים מידּ לאחר ניקורם, שבּטחינה...
מילון: הליכות תימן

קִזַּאז


תרגום: ראה קִעזַאז.
מילון: הליכות תימן

קֻזקֻזִי


תרגום: נר-קטן של נפט.
מילון: הליכות תימן

קְחוף


תרגום: סנדּל של עור.
מילון: הליכות תימן

קַטבַּה


תרגום: מהירותּ וזריזותּ. מַקטוּבּ, אדּם העושה כּל דּבר...
מילון: הליכות תימן

קַטוּם


תרגום: כּריתּה וחיתּוך. אֻקתּטַם, נכרתּ ונחתּךּ. בּהשאלה...
מילון: הליכות תימן

קַטוע


תרגום: הפסקה. קַטַע אַלמַיִּיתּ, פסקה נשימתּו ומתּ.
שימושים ופתגמים:

אַיִיּחִין קַטעֻוּ, מתּי הפסיקו האבל.


מילון: הליכות תימן

קַטעַה זַרִיּיֵה


תרגום: פרצוף-רע. בּליעל. הבּעתּ פנים רעה ודּוחה.
מילון: הליכות תימן

קִיאַם


תרגום: מהר. אִדּיָה קִיַאם, הביאהו מהר.
מילון: הליכות תימן

קַירְחָה


תרגום: או: קַרַאחֵה, לעג, דּבּרי-שחוק והיתּול....
מילון: הליכות תימן

קִלֵּא


תרגום: פולים-חיים, מבושלים או קלויים.
מילון: הליכות תימן

קַלבֵּה


תרגום: תּחילתּ נטייתּ השמש למערב, אחר חצותּ היום.
מילון: הליכות תימן

קֻלֵּה


תרגום: חביתּ של חרס.
מילון: הליכות תימן

קַלוּבּ


תרגום: לחם הנאפה בּבּיתּ
מילון: הליכות תימן

קַלַץ


תרגום: או: קַלַאצַה, קוצר רוח. חוסר-סבלנותּ. קַלֻץ, קוצר...
מילון: הליכות תימן

קֻמַּאט


תרגום: חיתּול התּינוק.
מילון: הליכות תימן

קִמַאע


תרגום: משפךּ. בּהשאלה: אדּם שאין לסמוך עליו שמירתּ-סודּ.
מילון: הליכות תימן

קַמבּרֵה


תרגום: או: קִמבַּאר, ישיבּה. בּייחודּ ישיבה של משתּה....
מילון: הליכות תימן

קַמטַה


תרגום: התּקנתּ חודּו של קולמוס העשוי קני-סוף.
שימושים ופתגמים:

אֻקמַט לִי אַלקַלַם, התּקן לי חודּ הקולמוס. קצע אַלקַלַם...
מילון: הליכות תימן

קֻנַּא


תרגום: אמרנו.
שימושים ופתגמים:

קֻנַּא לַךּ אִסכַּה, אמרנו לךּ שתּשב בּשקט.


מילון: הליכות תימן

קַסִיסִי


תרגום: כּילי, רע-עין. קמצן.
מילון: הליכות תימן

עמודים