מילון לערבית תימנית יהודית

לַאחַלַּאתּ


תרגום: בּיטוי של דּחייתּ דּבר, או עניין, לזמן בּלתּי...
מילון: הליכות תימן

לַאיֻץ


תרגום: עץ המיועדּ להסקה, שאינו לא לח ולא יבש.
מילון: הליכות תימן

לַאסִי


תרגום: דּבוק. לִסִי לַסוֵה, נדּבּק הידּבּקות גמורה....
מילון: הליכות תימן

לַאֹשִי


תרגום: אם יש.
שימושים ופתגמים:

לַאֹשִי מְעַךּ, אם יש לךּ.


מילון: הליכות תימן

לֻבַּאק


תרגום: או: לַבַּאבִּיק, דּבּרים חסרי-טעם מִלַבֵּק,...
מילון: הליכות תימן

לִגַּאגּ


תרגום: ריר המתּהווה בּפה עקבּ פחדּ או מחלה. לַגַּגּ,...
מילון: הליכות תימן

לִגַ'אגּ


תרגום: לעיסה. בְּילגַ'גּ, לועס. בּהשאלה: מִלַג...
מילון: הליכות תימן

לַג'וַצַה


תרגום: הססנותּ. בְּיִדּלַג'וַץ, מהסס ולא ידּוע מה...
מילון: הליכות תימן

לִגּ'אז


תרגום: דּיבּור חוזר ונשנה ומודּגש ללא חידּוש משכּנע.
מילון: הליכות תימן

לִג'מַאגּ


תרגום: או: לַגֹ'מַגֵּה, גמגום. בִּילַג׳מִגּ, מגמגם...
מילון: הליכות תימן

לִגּמַה


תרגום: "תּפירתּ" כּלי חרס שנסדּק. עושים שני...
שימושים ופתגמים:

בּעלי מקצוע זה היו מסתּובבים בּרחובותּ ומכריזים: "...
מילון: הליכות תימן

לִגּע


תרגום: פרוסתּ לחם קטנה, כּדּי לגימה אחתּ.
מילון: הליכות תימן

לַגּף


תרגום: או: לַגוף. הכּנסתּ אוכּל מרובּה וחם לפה בחפזה (...
מילון: הליכות תימן

לַדַּה


תרגום: בּגדּים.
מילון: הליכות תימן

לִדִ'יע


תרגום: סחבּן, גנבּ. לִדִ'ע אַלחַאגֵה, גנב אתּ החפץ.
מילון: הליכות תימן

לֻוִי


תרגום: שוטטותּ ללא מטרה. בִּילַוִּי, משוטט ללא מטרה.
מילון: הליכות תימן

לולַאבּ


תרגום: סלסול וסידּור פיאותּ הראש. לַולַבּ סִימָנָה, סלסל...
מילון: הליכות תימן

לַזוז


תרגום: לחיצה. לַז, לחץ. מַלזוז, לַחוץ.
מילון: הליכות תימן

לְחוח


תרגום: מין מאפה נקבּובּי
מילון: הליכות תימן

לִחְק עֲמַל


תרגום: עשייתּ מלאכּתּ הבּיתּ.
מילון: הליכות תימן

לֻטעַה


תרגום: סוכּר או קמח או גרגרים קטנים שאדּם מעלה בּראש...
מילון: הליכות תימן

לִיוַאן


תרגום: מחציתּ רצפתּ החדּר הגדּול שבּבּיתּ שהיא גבּוהה כ-...
מילון: הליכות תימן

לֵינֵה


תרגום: לאן. להיכּן.
מילון: הליכות תימן

לִלמֵה


תרגום: למה, מדּוע.
מילון: הליכות תימן

לַסַאנֵה


תרגום: אריכותּ לשון. לַסִן, ארךּ-לשון ומרבּה להג...
מילון: הליכות תימן

לַסִיס


תרגום: קטניותּ מבּושלים.
מילון: הליכות תימן

לִעוַאז


תרגום: קימוט. מִלַעוִז, מקומט. לְעַאוִז, קמטי הפנים....
מילון: הליכות תימן

לִעִז


תרגום: אדּם-קשה, אדּם שאינו מתּרצה בּקלותּ.
מילון: הליכות תימן

לַפלַפֵה


תרגום: איסוף וכּינוס. לַפלַף, אסף, כּינס.
מילון: הליכות תימן

לֻצַּאם


תרגום: ראה לֻבַּאק.
מילון: הליכות תימן

לַקלִקֵה


תרגום: איש או אשה המדּבּר בּמהירותּ ובּשיטפון.
מילון: הליכות תימן

לֻקמֵה


תרגום: לחם. פתּ.
מילון: הליכות תימן