לִגּ'אז

לִגּ'אז

דּיבּור חוזר ונשנה ומודּגש ללא חידּוש משכּנע.
מילון: