לַאחַלַּאתּ

לַאחַלַּאתּ

בּיטוי של דּחייתּ דּבר, או עניין, לזמן בּלתּי מוגבּל. ואם לזמן מוגבּל אומרים: לַאחַלַּאתּ לַאגֻ'דּוַה, נדּחה ונראה עדּ מחר.
מילון: