וַרגַעמֵה

וַרגַעמֵה

ומה בּכך? בּיטוי של בּיטול ואי-חשש מתּוצאותּ איזו פעולה או דּיבּור.
מילון: