חִרַּבּותּ

חִרַּבּותּ

צרעה, מין-שרץ מעופף הדּומה לדּבורה וגם הוא עושה דּבּש ובּונה קנים בּדּלתּותּ ובּקירותּ הבּתּים אף עקיצתּו מכאיבה מאודּ.
מילון: