מֻקצַע

מֻקצַע

חבילה או אגודּה גדּולה של ירק. קטנה נקראתּ "עֻצרַה".
מילון: