פוֹקֵדּ

פוֹקֵדּ

שֹר העוני, פוֹקדּ רַאבֻּץ' פַוקָה, פוקדּ רובּץ עליו, כּלומר הוא עני מאדּ.
מילון: