מילון לערבית תימנית יהודית

גּעדִּלִי


תרגום: שמן ועגלגל המתּנדּנדּ מצדּ אל צדּ בּשעתּ הילוכו.
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה: בִּיגַּעדִּל – אדּם שמגלגל ומהפךּ בּדּבּרים...
מילון: הליכות תימן

גִּעִז


תרגום: שערו קשה ומקורזל.
מילון: הליכות תימן

גַּעלַה


תרגום: מיני פירותּ, קליותּ או ממתּקים העולים על השולחן...
מילון: הליכות תימן

גַּעְץ׳


תרגום: התּאמצותּ לגלגל, או לשאתּ, משא-כּבדּ, מכּפי...
שימושים ופתגמים:

בִּיגַּאעֻצָ׳ה, מתּאמץ לשאתּו או להפכּו. בְּיִדּגַּאעַץ...
מילון: הליכות תימן

גַעְר


תרגום: פירותּ בּוסר, בּפרט פירותּ המישמש בּעודּם בּוסר.
מילון: הליכות תימן

גִעַאר


תרגום: פעולתּ החמור כּשמתּהפךּ על גבּו בּעפר כּדּי...
שימושים ופתגמים:

ואומרים על אדּם המאבּדּ אתּ היום בּשינה ואכילה בּלבּדּ...
מילון: הליכות תימן

גִפַּי


תרגום: דּגירה,
שימושים ופתגמים:

גַפַּו, דּגרו, דִּגַּאגֵּה גַּאפִיֵה, מצב התּרנגולתּ...
מילון: הליכות תימן

גַּפַּרֵה


תרגום: אפרוריתּ הנשארתּ על הכּלים, או חפצים, אחרי...
שימושים ופתגמים:

מִגּפִר, גוונוּ אפרורי עדּ ששוטפים ורוחצים אותּו היטב....
מילון: הליכות תימן

גַ'צְבּ


תרגום: כּפייה.
שימושים ופתגמים:

גַ'צַבָּה, כּפה עליו גַ'צַבָּה-יִדּזַוַּג,...
מילון: הליכות תימן

גַ'ר


תרגום: רק.
שימושים ופתגמים:

הו-גַ'ר כִּדַּ'יֵּה, הוא רק מעט.


מילון: הליכות תימן

גִ'ר


תרגום: שפע-רב
שימושים ופתגמים:

. "אַלדִּניֵא בִּדּגִ'ר", העולם מלא...
מילון: הליכות תימן

גִּר


תרגום: קח,
שימושים ופתגמים:

גַּר מִנָּה, קיבּל ממנו.


מילון: הליכות תימן

גִרַּאז


תרגום: דּחיסה. בּהשאלה: אדּם שמכבּיד דבריו.
מילון: הליכות תימן

גִרַּאס


תרגום: מירוק. פעולתּ הצורף כּשהוא משפשף התּכשיטים, זה...
שימושים ופתגמים:

בִיגַרִּס, ממרק.


מילון: הליכות תימן

גִ'רארֵה


תרגום: שק העשוי מאריג-גס, שממלאים אותּו תּבואה.
שימושים ופתגמים:

בּהשאלה: דּבּר שחשבּ אדּם להישען ולהיסמךּ עליו ונהפךּ לו...
מילון: הליכות תימן

גַּרְדּ


תרגום: בּגדּ אחדּ.
שימושים ופתגמים:

על עני שאין לו אלא בּגדּ אחדּ אומרים: "מַא מִעֻה...
מילון: הליכות תימן

גַּרגַּפֵה


תרגום: שתּייה מרובּה וחפוזה.
שימושים ופתגמים:

בְּיִדּגַּרגַּף, שותּה בּמהירותּ ובּכּמותּ מרובּה. גרגרן...
מילון: הליכות תימן

גַּרוַאר


תרגום: משיכתּ חוטי מתכתּ, לעשותּם דּקים, בּמכשיר שמיוחדּ...
שימושים ופתגמים:

בִּיגַּרוִר, מושך חוטי המתּכּתּ. מִגַּרוִר, מי שאומנותּו...
מילון: הליכות תימן

גַּרִז


תרגום: בּעל עור קשה. בּעל עור שאינו מעודּן.
מילון: הליכות תימן

גַּרי


תרגום: ריצה. גִּרִי,
שימושים ופתגמים:

רץ. בְּיִגּרִי, הוא תּוךּ כּדּי ריצה.


מילון: הליכות תימן

גַ'רַץ'


תרגום: עניין.
שימושים ופתגמים:

מַקצַ'א גַ'רַץ', סידּור עניין.


מילון: הליכות תימן

גַ'רַץ'


תרגום: עניין.
מילון: הליכות תימן

גֻ'רקַה


תרגום: גומא, שוחה.
מילון: הליכות תימן

דַּאכ'ל


תרגום: כּל הארצותּ שמעבר לים נקראים בּפי יהודּי תּימן...
שימושים ופתגמים:

"קַדּ דַּכַ'ל לַא דַּאכִ'ל", כּבּר...
מילון: הליכות תימן

דַּאפִי


תרגום: פושר, חם בּמקצתּ. לא קר.
מילון: הליכות תימן

דַּאקִל


תרגום: פרי או תּבּואה, שגרגריו קטנים מהרגיל.
שימושים ופתגמים:

מִדַּקַּל, פירותּ ותּבואה קטנים מהרגיל.


מילון: הליכות תימן

דַּאקַל


תרגום: פייס פיתּה.
שימושים ופתגמים:

מִדַּאקַלֵה, פיוס ופיתּוי.


מילון: הליכות תימן

דּבַּבּ


תרגום: מנהרה, מחילה, מעבר-צר.
מילון: הליכות תימן

דַּבַּّבּ


תרגום: הנהיג.
שימושים ופתגמים:

דַבַּבּ אַלאַעמֵי, הנהיג אתּ העיוור.


מילון: הליכות תימן

דַּבּדַּבּ


תרגום: התּנהל לאטו.
שימושים ופתגמים:

דַּבּדַּבּ טַרִיקָּה, הלך לדּרכּו, בּהשאלה: עשה אתּ שלו...
מילון: הליכות תימן

דַּבּגֵּה


תרגום: דּפיקה, מכּה.
שימושים ופתגמים:

דַבַּגּ, דּפק, היכּה.


מילון: הליכות תימן

דַּבִּנַּאן


תרגום: אכילה שיש עמה תּענוג, פיטום.
שימושים ופתגמים:

מִדּבַּנִּן, מעונג, מפוטם, בְיִדּבַּנֵּן, מתּענג ומתּפטם...
מילון: הליכות תימן

דִּג'לַאל


תרגום: פרכּוס וליטופים לשם פיתּוי וריצוי,
שימושים ופתגמים:

דַּג'לַלָה, פייסו ופיתּהו על-ידּי פירכּוסי מילים...
מילון: הליכות תימן

דַּהף


תרגום: דּחיפה.
שימושים ופתגמים:

דִּהִפָה, דּחפו. דַּלהַפ בָּה, גירשו מעל פניו בּדּחיפה...
מילון: הליכות תימן

דֻּוּוַאר


תרגום: חיפוש וחיטוט.
שימושים ופתגמים:

דֲּוּוַר, חיפש; בִּידַּוּוִר, מחפש. עַאדּוה בִּידַּוּוִר...
מילון: הליכות תימן

דּוגַּאל


תרגום: עיסוק אטי ותּדּירי בּעבודּה מסוימתּ.
שימושים ופתגמים:

בִּידַּוגִּל פִי אַלבַּית, עוסק בּניקוי הבּית ובסידּורו...
מילון: הליכות תימן

עמודים