יהדות חברה וקהילה

מתי אירע נס פורים? לפי הכתוב במגילת אסתר, מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני "הָגְלָה מירושלים, עם הגולה אשר הָגְלְתָה, עם יכניה מלך יהודה, אשר הֶגְלָה נבוכדנצר מלך בבל" (שם ב' ו), כלומר בשנת ג'קס"ג לב"ע (597 לפני מנינם). מרדכי, הוא מבני בניו של קיש אבי שאול המלך, והמן, הוא מבני בניו של אגג מלך עמלק. בשנת ג'רע"ח לב"ע (482 לפני מנינם) היתה השנה השלישית למלכות אחשורוש. אעפ"י שעברו שמונה מאות שנה מאז מלחמת שאול מלך ישראל באגג העמלקי, נשארה שנאת עמלק לישראל מפעפעת בלב צאצאיו בראשות המן האגגי....
קרא עוד
נמצאים אנו בפתיחת חודש אדר. בחודש זה יש להרבות אהבה ואחווה בין איש לרעהו. נאמר במדרש ילקוט שמעוני על משלי וכך נפסק להלכה ברמב"ם: "שכל המועדים עתידין ליבטל וימי הפורים אינן בטלים לעולם". וכך נאמר במגילת אסתר פ"ט פס' כח: "וימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם". א"כ אנו רואים את המעלה הגדולה של חג הפורים שאין הוא מתבטל אף לעתיד לבוא שיגיע המשיח. בירושלמי על מגילה נכתב כך: "כל הכתובים עתידין להבטל מלבד חמישה חומשים, ריש לקיש אמר: אף אסתר והלכות". וכן בבבלי על מסכת מגילה: "שלחה אסתר...
קרא עוד
בפורים נקרא במגילה: "איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. אשר הגלה מירושלים עם הגולה אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה..."  (אסתר  ב,  ה-ו). בגמרא  (מגילה יב, א) נשאלה שאלה האם מרדכי היה משבט יהודה ולכן נקרא יהודי, או שהיה משבט בנימין ולכן נקרא "איש ימיני". חמש תשובות שונות נאמרו בגמרא, תשובה אחת של רב נחמן שהיה "מוכתר בנימוסו", ניתנו לו "שמות נאין" (רש"י), כלומר, יהודה ובנימין לא באו לתאר את שבטו אלא את תכונותיו הנאות. הסבר שני של רבה בר בר חנה בשם רבי יהושע בן לוי...
קרא עוד

עמודים