בלוג יהדות חברה וקהילה

מסורת אבותינו הקדומה ידועה כמסורת שמרנית וקנאית למנהגיה היותר ראשונים, דוגמה לשימור מסורות קדומות אצל יהודי תימן ניתן להביא מרבנו הרמב"ם שפסק בהלכות תפלין מזוזה וספר תורה: "אמרו עליו על רב תלמיד רבנו הקדוש, שכל ימיו לא ראוהו שהלך ארבע אמות בלא תורה, או בלא ציצית, או בלא תפילין". ויהודי תימן לא הסירו מצוות אלה מעליהן אלא דבקו בהם והתמידו ככל שניתן. הגר"י קאפח זצ"ל תיאר את יהודי תימן כשומרי מסורת אבות אדוקים, וז"ל: "והנה מסורת קדומים נפלאה נשתמרה רק בידי יהודי תימן כפי שנשתמרה מסורת האמת". וכבר רבנו הרמב"ם בעצמו מעיד על יהודי תימן באגרתו שהם אנשי מידות ושומרי מצוות: "נותנים לדל לחמו, ביתם פתוח לרוחה לכל עני והלך... ומעיד כי רדפי צדק הם, מעמידים עיקרי הדת על תלם, מקיימים המצות בדקדוקיהם בכל מקהלותם, הוגים בתורת משה והולכים בדרך רב אשי".http://www.teman.org.il/sites/default/files/wwvjy1td.jpg

ועל יהודי תימן עצמם, וגדלותם מבחינה רוחנית וערכית כבר האיר את עינינו הראי"ה קוק במכתבו לאביו בתארו את עולי תימן כיראי ה' ושומרי תורה ומצוות, וז"ל: "רבים מאחינו בני ישראל שבאו מתימן, גרמו לנו שמחה רבה. הם אנשים המסתפקים במועט מאוד, רובם ככולם בני תורה, וכמעט שלא נמצא ביניהם עם הארץ כלל, וכולם חרדים ויראי ה'". יהדות תימן זכתה וזוכה לשמר מסורת קדומה, הן במצוות, הן במבטא, והן במנהגים התרבותיים, והן בשירה ובפיוט המסורתי.

ברם, ראוי לומר שישנם מנהגים רבים שבמרוצת הדורות נכנסו לתוך חיי הקהילה היהודית התימנית, וזה לפעמים אפילו הגיע על חשבון מסורות קדומות ומנהגים היותר ראשונים ונכונים.

אך חשוב לציין שישנם מנהגים הלכתיים שיהודי תימן שמרו אותם ללא פוצה פה כמו למשל: תרגום הפרשה וההפטרה, הלל בקירוי, חליטת הבשר, אכילת בשר בתשעת הימים למעט סעודה מפסקת, עטיפה בטלית גדולה בכל התפילות לרבות ימי חול ואבלות, הדס 'שוטה' כתוספת למשולש, ברכה על נט"י לפני הנטילה ועוד כהנה וכהנה.

אגב אורחא, חשוב לציין ולשבח את מהרי"ץ אשר נלחם בהכנסת סידורי הדפוס ומנהגים חדשים לחיי הקהילה ההלכתית, וזאת ע"מ שלא יימחק מנהג תימן הקדום, ויישאר רק בהיסטוריה.
אמנם, ישנם מקרים לא מעטים בהם נטה מהרי"ץ לצד הקבלי ספרדי והכניס תוספות לתוך הסידור והמנהג שהיה בתימן, וזאת ללא פגיעה בבסיס המושתת בחיי היהודים בתימן אלא רק כתוספת.

יוצא אפוא, שאנו בני הקהילה התימנית צריכים לשמר את מנהג אבותינו היותר קדומים והמדויקים כפי שהעיד הגר"י קאפח זצ"ל: "וכבר הוכח כי מסורת אבותינו הקדושים נעוצה עמוק עמוק במעמקי מסורת ישראל", ע"כ כולי תפילה שנחזיר ימינו כקדם, ונזכה לשמר ולאשש את מנהג אבותינו, הן במנהגיה ההלכתיים השקפתיים, והן במנהגיה התרבותיים.
 

comments powered by Disqus