אוצר הפתגמים

עכשיו במאגר 232 ערכים

אַלבַּטַּאל מֲחַק עֻמֻרֹהּ/ וַאלמֲלִיח נְפִע נַפסֹהּ

הרע – מקלקל חייו, והטוב – הועיל לעצמו.
תגיות אוצר הפתגמים: 

מַן גֹֻצֹֻבּ פִי אלקֲלִיל, פַארַק אַלכֲּתִֹיר

מי שכועס על מעט – נפרד מהרוב.
פירוש: 

כיון שעלול הכעס ליהפך לו להרגל שבסופו של דבר יחנקם בבריאותו

תגיות אוצר הפתגמים: 

מַן בֲּזַא אַלקֻעוּדּ, אִצבַּח גֲּמַל

מי שגידל בֶּכֶר, היה למחרת גָּמַל.
תגיות אוצר הפתגמים: 

מַן בַּאתּ נַפסֹהּ, בַּאתּוּהּ אַלנַּאס

מי שהפקיר עצמו – הפקירוהו בני אדם.
תגיות אוצר הפתגמים: 

מַן בַּאתּ נַפסֹהּ, בַּאתּוּהּ אַלנַּאס

מי שהפקיר עצמו – הפקירוהו בני אדם.
תגיות אוצר הפתגמים: 

מַן בַּאתּ נַפסֹהּ, בַּאתּוּהּ אַלנַּאס

מי שהפקיר עצמו – הפקירוהו בני אדם.
תגיות אוצר הפתגמים: 

מַן אֲקַר בִּדַ'נבֹּהּ, יַגְֹפֻר לֹהּ אַללַּהּ

מי שמודה בחטאו, יסלח לו האל.
תגיות אוצר הפתגמים: 

מַן אִסתַּחסַן קְבִּיחַא, פֲקַדּ עֲמִלֹהּ

מי שצדיק רע – כאילו עֲשָאוֹ.
פירוש: 

סימן הוא שמסכים עם מעשים רעים בשל נטיותיו אל הצד השלילי, ובמאזני השכל,

משקל ההצדקה כמשקל העשייה של הדבר, לחיוב או לשלילה.

תגיות אוצר הפתגמים: 

מִן אַלעֲדַּם, תּוּגַּדּ אַלפִירַאן

מאי קיום יִמָּצְאוּ עכברים.
פירוש: 

החסרון בימי המצוקה, מאלץ את העכברים לצאת מהחורים כדי למצוא מזון,

והתרוצצותם גורמת לדאגה שמא התרבו יותר מדאי, כאשר למעשה לא גדלה כמותם ורק חוסר המזון

דחף אותם לצאת ממסתוריהם.

תגיות אוצר הפתגמים: 

מַן אַכּרַא, בַּאע

מי שמשכיר – מכר.
פירוש: 

המשכיר בהמתו, או ביתו או חפץ מחפציו- כאילו מכרו, כיון שהשוכר אינו מקפיד לשמור שלא יינזק המושכר,

לכן מוטב שתדע מראש ואל תבוא בטרוניה לאחר מכן.

תגיות אוצר הפתגמים: 

מַן אַחתַּאג אִלַא אַלגַּאס, צֲבַּר

מי שהצטרך לבריות – יתאזר בסבלנות.
תגיות אוצר הפתגמים: 

נַזִּהּ סִמעַךּ מִן אַלמֻגֹתַּאבּ, כְּמַא תְּנַּזִּהּ לִסַאנַךּ מִן אלכֲֹטַא

זַכֵּך שמיעתך מרכילות, כמו שֶתְּזַכֵּך לשונך מדברי חטא.
תגיות אוצר הפתגמים: 

לַא רַאחַהּ לְחֲסוּדּ, וְלַא אַךֹ לִמֲלוּל, וְלַא מֻחִבּ לִסַיּ אלכֹֻלֻק

אין מנוחה לקנאי, ואין אח לנלאה, ואין אוהב לרע-אופי.
תגיות אוצר הפתגמים: 

יַכּפִיךּ מִן אַלחַאסִדּ, אַנֹּהּ יַגֹתַּם עִנדּ סֻרוּרַךּ

דייך מהקנאי, כי הוא יצטער בעת שמחתך.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלרִזְק מַקסוּס, אַלחֲרִיץ מַחרוּם, אלבֲּכִֹיל מַדֹמוּם, אַלחֲסוּדּ מַגֹמוּם

הפרנסה מחולקת, (עפ"י המזל) החמדנות אסורה, הקמצן מגונה, הקנאי עצוב.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלחַאסִדּ יַצֹהִר וִדֹּהּ פִי אללִּקַא/ וְבַּגצֹהּ פִי אַלגַֹיבּ/ וֲאִסמֹהּ צֲדִּיק, וֲמַענַאהּ עֲדּוּוַּא

הקנאי יפגין ידידותו בעת מפגש, ושנאתו במסתרים. שמו ידיד – ומשמעותו אויב
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלחַאסִדּ יַסעַי' עֲלַי' מַן אַנעַם עֲלַיהּ/ וְיַבּתֲּגִֹי אַלגְֹוַאיִל לִמַן אַחסַן אִלַיהּ

הקנאי יתרועע עם מי שהיטיב לו – ויחמוד להתנקש במי שהיטיב לו
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַ'א סֲמִעתּ צַאחִבַּךּ יְדֻם צַאחִבֹּהּ פִי גִֹיבֲּתֹּהּ / אִחדַ'ר עֲלַי' נַפסַךּ וְאִתּרֻכֹּהּ

אם שמעת חברך משמיץ חברו שלא בפניו, היזהר על עצמך וְעָזבהו.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדֹכֻּר אֲכַ’אךּ בִּמַא תְּחִבּ אַן יַדֹכֻּרַךּ בֹּהּ/ וְדַּע מִנְהּ מַא תְּחִבּ אַן יְדַּעֲהֻ מִנַּךּ

זכור אחיך במה שאתה אוהב שיזכור אותך בו – והרחק ממנו מה שאתה אוהב שירחיק ממך
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַ’א קַאלוּ לַךּ אַלגֲּבַּל אִקתֲּלַבּ- צַדִּק. וְאִד’א קַאלוּ לַךּ פִלַאן אִקתֲּלַבּ מִן טַבּעֹהּ- לַא תְּצַּדִּק

אם יאמרו לך"ההר התהפך- האמן". ואם יאמרו לך "פלוני שינה את טבעו" אל תאמן!
תגיות אוצר הפתגמים: 

עמודים