אוצר הפתגמים

עכשיו במאגר 232 ערכים

אַללִּסַאן – מֻרַכֲּבַּהּ עֲלַא בַּחְר

הלשון, מורכבת על ים
פירוש: 

ר"ל שאם אדם טעה בלשונו עלולה להטביעו בצרות, כאדם הניצב על פני הים, כל תנועה שאינה במקומה עלולה להפילו למעמקיו

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלכֲּלַאם – שַׁוךּ אַלאַכּבַּאדּ

הדברים, קוצים לכבדים
פירוש: 

ר"ל דברים עוקצניים, כמוהם כנעיצת קוצים בכבד של האדם שנפגע מהם.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלֲדִ'י מַא יְוַאעִדּ נִהַאר, מַא אַחַדּ יְגִּיהּ אַללַּיל

מי שאינו מועיד ביום, אף אחד לא יבוא אליו בלילה
תגיות אוצר הפתגמים: 

מַן קֲדּוּ טַבּעֹהּ/ לַוּ יִקטֻעוּ דִ'רַאעֹהּ

מי שתמיד כך טבעו, (לא ישנהו) אפילו יכרתו זרועו
תגיות אוצר הפתגמים: 

מַן וַלַּף נַפסֹהּ אַלכֲּסַל / כֵֻּלּ אַיַּאמֹהּ הֲמַל

מי שהרגיל עצמו לעצלות, כל ימיו יהיה מוזנח
תגיות אוצר הפתגמים: 

מַא נֻכ’רַהּ תִּכ’תֲּלִף פִי אלוַגְּהּ

אין החוטם משתנה בַּפָּנִים
פירוש: 

ר"ל; כשם שאין אפו של האדם משתנה מעצמו, כך לא ישתנה האדם מיסודות הרגליו 

תגיות אוצר הפתגמים: 

מַא יַקטַע אַללַּהּ פַצ'לֹהּ עֲלַא מַן הוּ אַלִף

לא יפסיק ה' חסדו על מי שהוא רגיל לדבר מיוחד
תגיות אוצר הפתגמים: 

מַא יְגִּי מִתְ'ל אֲבּוּהּ, אִלּא אַלחִמַאר

אין מי שיהיה כמו אביו, אלא החמור
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלחִמַאר קֲדּוּ חִמַאר, לַו תִּדּכִ'לֹהּ בַּין אַלפַין חֻצַאן

החמור כבר חמור, אפילו תכניסו בין אלפיים סוסים
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַ’א קַאלוּ לַךּ אַלגֲּבַּל אִקתֲּלַבּ- צַדִּק. וְאִד’א קַאלוּ לַךּ פִלַאן אִקתֲּלַבּ מִן טַבּעֹהּ- לַא תְּצַּדִּק

אם יאמרו לך"ההר התהפך- האמן". ואם יאמרו לך "פלוני שינה את טבעו" אל תאמן!
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַ’א דְּרִיתּ בִּטַבּעֹהּ/ סֻהִל עִלִאגֹּהּ

אם הבינות טבעו (של אדם), ייקל עליך לתקנו
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַ’א דְּרִיתּ בִּטַבּעֹהּ/ סֻהִל עִלִאגֹּהּ

אם הבינות טבעו (של אדם), ייקל עליך לתקנו
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַייְּחִין כִ’ירַתּ אַיַּאמַךּ?/ חִין יִסמְעוּ כְּלַאמַךּ

אימתי מיטב ימיך, כאשר נשמעים לדבריך
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַ'א אַנְתּ תִּשתִּי תִּגּלִס סַאלִי / קֻל מַא נַאשׁ דַּארִי

אם אתה רוצה להישאר שָלֵו, אמור איני יודע
תגיות אוצר הפתגמים: 

מַא לִלאִנסַאן, אִלַּא עִרסֹהּ וּמַותֹּהּ

אין לאדם, אלא חופתו ומותו
פירוש: 

שבשני האירועים, מקובל להוציא הוצאות מרובות כדי לכבד האורחים, הן בעת שמחת האדם בחופתו, והן לאחר מיתתו באבל משפחתו. 

תגיות אוצר הפתגמים: 

מַן טֲלבֹּהּ כֻּלֹּהּ / פַאתֹּהּ כֻּלֹּהּ

מי שדורש הכל – הפסיד הכל
פירוש: 

לעולם יסתפק האדם במה שיש לו, אך מי שהוא יודע להתחלק עם אחרים ודורש יותר מכולם, מתעלמים ממנו ולא נותנים לו כלום

תגיות אוצר הפתגמים: 

מַן טַאח מִן אַלבִּיר – יַעמַל לֹהּ דֲּרַגּ, קַבְּל אַן יֻטִיח

מי שנפל לבאר, יתקין לעצמו מדרגה לפני שיפול
פירוש: 

נראה שהכוונה למי שכבר מעד פעם אחת, שידאג להבא שיהיו לו אמצעי הצלה לפני שיפול פעם שנייה, כיון שאף אחד לא ישגיח עליו. והנמשל – מי שטעה ייזהר שלא יטעה עוד פעם, ויסבול בחייו בצורה זו או אחרת

תגיות אוצר הפתגמים: 

מַן חֲפַר חֻפרַהּ לְאֲכִ'יהּ, וְקַע פִיהַא

מי שכרה חפירה לאחיו – סופו להיות בתוכה
פירוש: 

"בּור כָּרָה ויחפרהו, ויפל בשחת יפעל" (תהילים ז, טז)

"כֹּרֶה שַּחַת בָּהּ יִפֹּל" (משלי כו,כז)

תגיות אוצר הפתגמים: 

מַן הַם אַלשִּי, אַדּרֲכֹּהּ

מי שהשתדל על הדבר - השיגו
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלחֻקּ, לְקִי גֻ'טַאהּ

הקופסה – מצאה (תואמת) המכסה שלה
פירוש: 

אמור על אדם שמתרועע עם אדם אחר המתנהג כמוהו לחיוב או לשלילה

תגיות אוצר הפתגמים: 

עמודים