אוצר הפתגמים

עכשיו במאגר 232 ערכים

אִדַ'א אַצ'לְמַתּ, פֲקִף:

אם חָֹשְכָה – עצור.
תגיות אוצר הפתגמים: 

טַאיִע וַאלִדַּיהּ, מַא יֻעתַ'ר:

מכבד הוריו לא ייכשל.
תגיות אוצר הפתגמים: 

וְלַדּ עַאצִי / וְלַא מַאשִי:

בן סורר, עדיף מלא כלום.
פירוש: 

ר"ל מוטב שיהיו צאצאים לאדם שישאו את שמו לאחר מותו, מאשר אדם שמת ערירי ולא נשאר זכר ממנו.

תגיות אוצר הפתגמים: 

דֻּק אַלבְּנַאתּ דֲּקוּק אַלת'וּם / וֲמַא בְּקִי מִנּהִן קְדּוּ שׁוּם:

כתוש את הבנות כתישת השום, ומה שנותר מהן כבר מאוס
פירוש: 

לכאורה, אמירה זו משקפת עפ"י פישוטה יחס שלילי לבנות, אך המשמעות המסתתרת בה לדקדק בחינוכן של הבנות בכל דקויות המוסר, כדי שלא יהיה בהן פסולת, כמו שאדם כותש את השום ומסלק את פסולת הקליפה. אך לאחר כל המאמצים ההשתדלות בחינוך, תימצאנה כמה מהן שיצאו לתרבות רעה, הרי הן בבחינת הקליפה המאוסה של השום שנותרה גם לאחר הכתישה

תגיות אוצר הפתגמים: 

בִּנתִּי וְזַוגִּהַא, וַוֲלַדִּי וְקַחבֲּתֹּהּ:

בתי ובעלה, ובני ופרוצתו
פירוש: 

משמעותו: שהחמות אינה מחבבת הרבה את כלתה, ומגלה חיבה יתירה לחתנה.

תגיות אוצר הפתגמים: 

בֲּכַּיתִּי – בֲּכַּיתִּי, סֲכַּתִּי – סֲכַּתִּי:

את רוצה לבכות? בכי, את רוצה לשתוק? שתקי
פירוש: 

אמירת דחייה כלפי תינוקת בכיינית שאינה עונה על שאלת ההורים, לסיבת בכיה, אלא ממשיכה בשלה. מפסיקה קימעא וחוזרת שוב לבכות, על זו הדרך. תגובת ההורים: נו, זה עיניך, בכי או שתקי, כי בדרך זו לא נוכל לסייע לך בפתרון בעייתך.

תגיות אוצר הפתגמים: 

בִּידַּלַּע פִי דַּהְר אַעמַא:

מתפנק בדור עיוור
פירוש: 

אמירה כלפי ילד, או בן משפחה, המבקש תשורות וכיוצא בזה מקורביו, כאשר מצבם הכלכלי קשה. וכשאין הפרוטה בכיסם, מצבם דומה לעיוור המגשש באפלה.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אֻמִּי תִּצַּגִ'רנִי, וַאנַא אַקרַט אַלמִחוַאֹש:

אמי מקקטינה גילי, ואני מכרסמת התרווד.
פירוש: 

ההורים משתדלים לחפות על מעשה קונדס, בעזרת נימוק שעדיין הבן "ילד קטן", ואין להענישו על אותו מעשה, כאשר הוא מודה שהתבגר, ומסוגל בשניו החזקות לכרסם התרווד, העשוי מעץ מגולף ומשמש לבחישת תבשילים וכיוצא בזה.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלכִ'רקַהּ / מִן אַלשֻקַּהּ:

פיסת בד מהיריעה
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלכַ'אלַהּ לַם תְּכּוּן אַחנַגּ מִן אַלוַאלִדַּהּ:

האם החורגת, לא תהא רחמנית יותר מהאם.
פירוש: 

המונח "כאלה" פירושו בערבית דודה - אחות האם, אך הוא הושאל בפי התימנים, כינוי לאם החורגת.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלוְלַדּ לְאֲבּוּהּ, וְלַו כַּאן זִנַא:

הבן לאביו אפילו היה בזנות
פירוש: 

ענינו, שהבן שייך לאביו, ואפילו נולד מאישה ללא חופה וקידושין.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלוַאלִדַּהּ, מַא מִת'לְהַא צְדִּיקַהּ / לַא אַלקַלְבּ חַאיִר, תִּפרִגּ אַלמֲצִ'יקַהּ:

האם אין כמוה ידידה, אם הלב נבוך תושיעו מהמצוקה.
פירוש: 

ר"ל, אין כמו האם רחמנית ומסורה לילדיה, אפילו כשהתבגרו, ונקלעו לקשיים, יודעת היא להרגיעם ולעודדם, וע"י כך מסייעת להם להתגבר על הדאגות והמועקות שבתוכם.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלגַּדַּהּ תְּגִּיש אַחסַן מִן אַלוַאלִַּה:

הסבתא לא תהא יותר טובה מן האם.
פירוש: 

ר"ל אעפ"י שבני הבנים - כבנים, יש הבדל בין  אהבת הסבתא לאהבת האם, שסבלה בהריונה ובלידתה ובגידול יוצאי חלציה.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלגַּאר לַא אַנתִּי סֲכִ'ייַּהּ / וַלוְלַדּ לַא אַנתִּי נֲגִּייַּהּ:

השכן אם את נדיבה, והילד אם את מגינה.
פירוש: 

ר"ל, התייחסותם הטובה של ארבעת הגופים (משפחה, בעל, השכן והילד) אל האישה, בנוייה על מעמד משפחתה חסנה ונדיבות לבה.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלבִּנְתּ סַאע אֻמֲּהַא / וִאלַּא סַאע אַפכַ'ר עַמַּאתִּהַא:

הבת דומה לאמה, או כמו המשובחת שבדודותיה.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלבִּנְתּ לַא בַּאתַּתּ / אִנדֻ'קהַא לִאלכֲּלַבַּאתּ:

הבת אם לנה (מחוץ לבית), השליכנה לכלבים.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלאַהְל לַא אַנתִּי גְ'נִייַּהּ / וַאלרַגַּאל לַא אַנתִּי קְוִייַּהּ:

המשפחה אם את עשירה , והבעל אם את חזקה.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַכִּלּ'הּ מַא יִשבַע / זַלִּגּ'הּ מַא יִרגַּע:

האכילהו לא ישבע, שַגְּרֵהוּ לא יחזור.
פירוש: 

אימרה שימושית כלפי ילד רעבתן ובלתי מועיל, אפילו למילוי שליחות כלשהי.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַין מַא גַ'דֲּרַתּ – בַּאתַּת:

מקום חשכה – לנה.
פירוש: 

במקום שהעריב היום (בין השמשות) נשארה ללון, רמז לנערה שאיחרה לשוב לביתה בשעות מוקדמות. בהשאלה: אמירה מפי נוסע בדרכים כשהוא נשאל היכן ילין? היה משיב: "אַין מַא גַ'דִּרַתּ- בַּאתַּתּ", כלומר היכן שאגיע בשעות החשכה, שם אלון.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אִחתִ'ר וִאנתִ'ר:

אכול ופורר.
פירוש: 

אמירת אם לילד, במטרה לעודדו לאכול לשובע.

תגיות אוצר הפתגמים: 

עמודים