אוצר הפתגמים

עכשיו במאגר 232 ערכים

אִלבַּס אַלמֲלִיח/ וְאֻתּרֻךּ אַלקֲבִּיח

לבש היפה, והנח המכוער.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַא אַללַּהּ מְעַךּ- מַא אחַדּ יֲצֻרַךּ / וַאִדַא לַא יְכּוּן מְעַךּ – מַא אחַדּ יִנפֲעַךּ

אם האל עמך, אף אחד לא יזיקך. ואם האל לא יהיה עמך, אף אחד לא יושיעך.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַא תִּסַּכַר לַךּ מַכלוּק, לַא תַֹּשכֻּר אִלַּא רַבַּךּ

אם נזדמן לך אדם שעזר לך, אל תודה אלא לאלוהיך.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַא גֹֻלֻק בַּאבּ, אִנפְתַּח מְאַתּ בַּאבּ

אם נסגר שער, נפתחו מאה שערים.
פירוש: 

מקורו של משל זה, לקוח משיר תימני, והמשכו: כֻּל מַא אַצ'לְמַתּ לַא בֻּדּ מַא תֻּגַּלַּא" (כל אימת שתחשך, סופה (שתתבהר) שתואר)

תגיות אוצר הפתגמים: 

אִלבַּס אַלמֲלִיח/ וְאֻתּרֻךּ אַלקֲבִּיח

לבש היפה, והנח המכוער.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִלבַּס קֻבַּאל אַלנַּאס/ וִאסתַּכּפִי בִּדַּהְן אַלרַאס

לבוש בפני הבריות, והסתפק במשיחת הראש.
תגיות אוצר הפתגמים: 

רַקִּע אַלֹשֻּטּ – לַא תַּערַא

הטלא את הקרע, לבל תהיה עירום.
פירוש: 

האדם המהלך בבגדים קרועים, מפגין לעיני כל את מצבו השה, או את רשלנותו והזנחתו ע"י משפחתו  

תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַא רֲאַיתּ אַלפֲקִיר יִלבַּס אַלחֲרִיר, הוּ מִן אֲמַארִיַתּ אַלפַקְר

אם ראית עני שלובש משי, הרי זה מסימני העוני
פירוש: 

כיון שאין לו כסות אחרת, השתמש בבגד המשי השמור לימי חג

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַללִּבְּס רִיֹש / וַאלמַאכַּל חֲֹשִיֹש

הלבוש – נוצות, והמאכל עשבים.
פירוש: 

ר"ל; האדם חייב להופיע בפני בני אדם בבגדים נאים, מפני שהם שופטים את אישיותו עפ"י מראהו החיצוני וכסותו הנקייה.

לעומת זאת, שאין לאדם מאכלים טובים, אין מי שיכול להבחין במצבו הכלכלי.

במילים אחרות: האדם חייב לשמור על כבודו בפני אחרים ע"י הופעה מכובדת, ולנהוג בצניעות והסתפקות

במועט בצריכת מזונותיו.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלכֲּבִּיר – יִזהַדּ לִנַפסֹהּ / וַאלצְּגִֹיר- תִּזהַדּ לֹהּ אֻמֹּהּ

המבוגר ישקול שיעור אכלו, והצעיר תשער לו אמו.
פירוש: 

ר"ל; אדם מבוגר יאכל לפי הצורך, ואילו התינוק צריכה האם לדעת כמה הוא צריך לאכול.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלֲּדִֹי יַאכֻּל וְלַא יִחסֻבּ, יִפקַר וְלַא יִדּרִי

מי שאוכל ואינו מחשב הוצאותיו, סופו שיתרושש מבלי שידע.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַכִּל אַלטֲוִיל וְלַא תִּסַאיְרֹהּ / וְסַאיִר אַלקֲצִיר וְלַא תְּאַכִּלֹהּ

אכול עם הארוך, ואל תתהלך אתו, והתהלך עם הקצר ואל תאכל עמו
פירוש: 

גבה הקומה משתהה באכילתו בגלל שזרועותיו ארוכות. עד שהוא נוטל הפרוסה ומכניס לפיו, לוקח לו יותר זמן, מה שאין כן

בצעדי הילוכיו שקשה להתוות לפסיעותיו. לעומת זאת, נמוך קומה, זריז באכילתו ופסיעותיו קצרות יותר.

בעל המשל ממליץ: כדי שלא תרעב, אכול עם הגבוה, ובכדי שלא תתיגע, לך עם נמוך הקומה.

תגיות אוצר הפתגמים: 

מַא תַּאתִּי אלמֲצַאיִבּ, אִלַּא עֲלַא קַום אַללַּה אַלצַּאלְחִין

אין הפגעים באים, אלא על עם ה' הצדיקים.
פירוש: 

מעין: "צדיק ורע לו"

תגיות אוצר הפתגמים: 

מַא עָֹשִיר יַדּכֹֻל אַלנַּאר / וְלַא יֹֻגַאר מִן אַלגַּאר

אין עשיר נכנס לאש, ולא יתקנא מן השכן.
פירוש: 

כיון שבעשרו עושה צדקה וחסד עם הבריות אין סכנה שייכנס לגיהנם, ואין חשש שיתקנא מאשרו של שכנו.

תגיות אוצר הפתגמים: 

מַא דְּוַא אַלאִנסַאן אַלעֲסִר? קַאל פַלִתֹּהּ וְסִר

מה תרופת האדם הקשה? אמר נטוש אותו ולך.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלמֲלִיח / וַסְט בַּיתֹּהּ מֻסתֲּרִיח

הטוב, בביתו ישב לבטח.
פירוש: 

כיון שהוא מנהל חייו בדרכי ההגינות, אהוב על הבריות ואהוב בתוך ביתו. 

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלחִלוּ יִבּתַּאן פִי צוּרֲתֹּהּ / וַאלעַוף יִבּתַּאן פִי סִירֲתֹּהּ

היפהפה ניכר במראו, והכעור ניכר בהליכותיו.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלגִּידּ, יַערִף מְכַּאנֹהּ

הנכבד יודע מקומו.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלבֲּרִי – חַשַּד וַגְּרִי

הזכאי – שנס מתניו ורץ
פירוש: 

אדם זך וחף מכל פשע משנס מתניו ויוצא בקומה זקופה בתוך הקהל מבלי לחשוש מרכילות הבריות

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלבֲּרִי – חַשַּד וַגְּרִי

הזכאי – שנס מתניו ורץ
פירוש: 

אדם זך וחף מכל פשע משנס מתניו ויוצא בקומה זקופה בתוך הקהל מבלי לחשוש מרכילות הבריות

תגיות אוצר הפתגמים: 

עמודים