אוצר הפתגמים

עכשיו במאגר 232 ערכים

בַּיתּ מִן גַ'יר שַמְס / יַֹשבִּהּ אַלגַּרְף דַּאכ’ל אַלחַבְּס

בית ללא שמש, ידמה למערה בבית הכלא.
תגיות אוצר הפתגמים: 

בַּיתּ מַא פִיהּ שַׁמְס, יִדּכֹֻל אַלחְכִּים מִן אַלבַּאבּ

בית שאין בו שמש, ייכנס הרופא מהדלת.
תגיות אוצר הפתגמים: 

בַיתּ בֲּלַא צַֹו שַמְס / יַגּלִבּ אַלכֻּרַבּ וַלגֲֹלַס

בית בלי – אור חמה – יביא היגון והחשכה
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִן עַאפַאךּ – אַֹגנַאךּ

אם הבריאך – העשירך
פירוש: 

כאשר ה' משפיע עליך בריאות ושלוה, הרי אין יותר עושר מהבריאות

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלעַאפִיַהּ מִן אַללַּהּ, מַא הִי מִן כֻּתֻר אַלזַּאדּ

הבריאות מהאל, ולא משפע המזונות.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלעַאפִיַהּ – אֲסַאס כֻּלּ שַי

הבריאות, יסוד כל דבר.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִטלֻבּ אַלעַאפִיַהּ לְגַ'ירַךּ / תֲּגַּדּהַא לַךּ

בקש את הבריאות לזולתך תמצאנה לך.
פירוש: 

מעין: "כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, נענה תחלה" (בבא קמא צב).

תגיות אוצר הפתגמים: 

מַא שֲקַאהֻם/ כַּסְר וֻעַאהֻם

מה שכרם? שבירת כליהם
פירוש: 

אימרה הרומזת על אורח כפוי טובה, המשבר כלים של בעל הבית לאחר שסיים להשביע רערבונו,

בטענה שלא כיבדוהו כיאות להכנסת אורחים מכובדת הנהוגה בתימן

תגיות אוצר הפתגמים: 

לַא אַנְתּ תִֹּשתִּי תְּהַרִבּ אַלצַּיף, צִיח עֲלַא אַלנֲּסַם

אם ברצונך להבריח את האורח, צעק על החתול.
תגיות אוצר הפתגמים: 

כֻּל יַא אִבּן עַמִּי כֻּל, יַחרִים אֲבּוּ מַן כַלַּא אַלבַּאבּ מַפתּוּח

אכול אורחי, אכול! יקולל מי שהשאיר הדלת פתוחה.
פירוש: 

דברי עידוד לאורח בלתי קרוא, מהולים באמירה עוקצנית כלפי בני המשפחה. למראית עין משפיע על האורח ליהנות משלחנו,

וברוע קמצנותו מהנהן בלאט נימה זועמת, על מי שהותיר דלת הבית פתוחה שדרכה נכנס האורח הבלתי רצוי  

תגיות אוצר הפתגמים: 

יַא אַללַּהּ בִּצַיף נַאכֻּל בִּגַּרּהּ

עתירה לאל יזמן אורח ונאכל בזכותו.
פירוש: 

הבעת תקוה של ילדים רעבים המצפים לאורח שיפקוד ביתם, כדי שיאכלו בחברתו ארוחה דשנה

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלצַּיף פִי בַּיתֹּהּ / וַאלמִפתַּאח פִי גַּיבֹּהּ

האורח בביתו- המפתח בכיסו
פירוש: 

על מארח צר עין, המרמז לאורח כי הוא עומד לצאת, לשם כך הצטייד במפתח כדי לנעול הבית

תגיות אוצר הפתגמים: 

אִכּרִם אַלצַּיף – חַאל וֻצוּלֹהּ

כבד את האורח בעת הגעתו.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַהְל אַלמֲגַּנַּהּ, מִתְל אַהְל אַלסַמסֲרַהּ

אנשי גן עדן, כמו אנשי אכסניה לאורחים.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַ'א מֻרַאדַּךּ תִּלַאחִק אַלצַּ'יף – צֲ'רַבְּתּ אַלדִּמֶּהּ

אם חפצך להניס את האורח, הכה את החתולה.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַללַּהּ עַארִף מַא פִי בַּאטִן אַלֹשְּעֲרַהּ, וְמַא פִי צַאהִרהַא

האל יודע מה שתוך הַשְֹעָרָה, ומה שיש בחיצוניותה.
פירוש: 

האדם אינו יכול לדעת דברים נסתרים. לעומת זאת, אין נסתר לנגד עיני ה' היודע מה מכילה השֹערה מבחוץ מבפנים.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַללַּהּ עַארִף מַא פִי בַּאטִן אַלֹשְּעֲרַהּ, וְמַא פִי צַאהִרהַא

האל יודע מה שתוך הַשְֹעָרָה, ומה שיש בחיצוניותה.
פירוש: 

האדם אינו יכול לדעת דברים נסתרים. לעומת זאת, אין נסתר לנגד עיני ה' היודע מה מכילה השֹערה מבחוץ מבפנים. 

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַללַּהּ, מְעַא אַלמַצלוּם

ה' מושיע העשוק.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַללַּהּ מֻאַמִּן חֲיַאתּ אַל כַאיִפִין

ה' מבטיח חיי היראים.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלוַאתִק בִּללַּה – לַם יֻעתַר

הבוטח בה' – לא יכשל.
תגיות אוצר הפתגמים: 

עמודים