אוצר הפתגמים

עכשיו במאגר 232 ערכים

אִדַ'א רֲאַית זַין אַלמֲלִיח – קַדּ עַדַ'בּ אַהל'הּ:

אם ראית נועם יופיו – סימן שהטריח משפחתו.
פירוש: 

התנהגותו הטובה של נער ונועם שיחו,נובעת מעצם החינוך שהשקיעו בו הוריו, וטרחו רבות בהקניית הערכים המוסריים במסגרת גידולו וטיפוחו.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַ'א אַצבַּח אַלוֲלַדּ יִתּכַּלַּס עֲלַיךּ – הוּ מִמַּא סְמִע אַהל'הּ בִּללַּיל:

אם השכים הילד לחרף אותך, הרי זה נובע משיחת הוריו בלילה.
פירוש: 

ההתייחסות הבן אליך בעזות מצח, נובעת מהאזנתו לשיחת הוריו בלילה אודותיך. מעין זה נאמר בתלמוד: "שותא דינוקא בשוקא :או דארבוה, או דאמיה" (סוכה נו, ב) ....שיחותו של תינוק בשוק, או משל אביו או משל אמו.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אִבּן אִבּנִי – חַנֲּקַּא,

בן בני – שלנו, ובן בתי שלהם.
פירוש: 

ר"ל, שהסבים בתימן מתייחסים לנכדיהם לממשיכי השרשרת המשפחתית שלהם, לעומת בן הבת המשתייך ישירות אל הורי אביו, שהרי לגבי הבת נאמר: "ושכחי עמך ובית אביך" (תהילים מה, יא).

תגיות אוצר הפתגמים: 

אֲבּוּ אַלבֲּנַאתּ בֲּרַאח – יִכ'סַר וְמַא יִרבַּח:

אבי הבנות מישור שממה – מפסיד ואינו מרוויח.
פירוש: 

ר"ל, האדם שכל צאצאיו בנות, נגרמות לו הוצאות מרובות, מיום לידתן עד יום נשואיו, וכשהן מתחתנות והולכות לבנות בית חדש, לא נותר לו מאומה. פרט לעובדה שמפסיד עליהן שהיו בביתו, ומשהתחתנו אינו מרוויח מהם מאומה. משמעות המסתתרת במשל, שהבנים חייבים כל הזמן לשאת בהוצאות הכספיות הקשורות לכלכלת ההורים לעת זקנה, כאשר הבנות פטורות מכך.

 

 

תגיות אוצר הפתגמים: 

לַא תַּרחַם צַארִבּ טַאסַהּ / וְלַא זַוג מְרַהּ וַאחִמַהּ

אל תרחם על המכה בתוף, (המתופף) ולא על מי שאשתו הרה.
תגיות אוצר הפתגמים: 

לַא תַּרחַם צַארִבּ טַאסַהּ / וְלַא זַוג מְרַהּ וַאחִמַהּ

אל תרחם על המכה בתוף, (המתופף) ולא על מי שאשתו הרה.
תגיות אוצר הפתגמים: 

לַא תַּאתִּי בִּנַפסַךּ אִלַי' בַּיתּ אַלוֲלִימַהּ / לַא גַּועַהּ תְּצֻּרַךּ, וְלַא שַבּעַהּ גְנוּמַהּ

אל תבוא מעצמך לבית המשתה, כי רעבון לא יזיקך, ולא שובע רווחתך
פירוש: 

לפי פירוש אחר: לא מרעבונו יזיקך ולא משֹבעוֹ  תמצא רווחה. הכוונה שאדם צריך לשמור על כבוד עצמי,

שאם היה רעב באותה שעה שיושבים ואוכלים בבית משתה, לא ייגרם לו נזק כתוצאה מרעבונו,

וכן לא אותה שעה של שובע תגאל אותו ממצוקת רעבונו 

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלעֲזַבּ קִנדִּיל / אַלמִזַווַּגּ זִנבִּיל / וַלמִעוִל הִנפִיל

הרווק מנורה, הנשוי סַלְסַלָּה, ובעל המשפחה לבוש סחבה
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלזֲּוַאגַּהּ – מַא פִיהַא עֲוַאגַּהּ

נישואין, אין בהם עקמומיות.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלְּדִי יַתּזַווַּגּ מִן גַֹיר מִילֲּתֹּהּ / יְמוּתּ בִּעִלֲּתֹּהּ

המתחתן עם אשה שאינה בת דתו, ימות במחלתו.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אלעֲקִילַהּ אַלגְּמִילַהּ / וַאלקֻצוּר אַלעַאלִיַהּ/ וַאלחֲיַאהּ אַלפֲצִילַהּ/ תְּזִידּ פִי אַלאַהּלִיַיַּהּ

הרעיה היפה והארמונות הרמים, והחיים הנעלים, יוסיפו בכשרונות.
פירוש: 

מעין: דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים, מרחיבין דעתו של אדם (ברכות נז:)

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלסְּוַאיַא בַּין אַלאַכוַאן – סֻעַאדַּהּ / וַבִּמֻחַבַּתּ אַלאַצחַאבּ פַאיִדַּהּ

השויוניות בין אחים אושר, ובאהבת חברים – תועלת.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלֹכַיר לִלאִנסַאן רַאחַהּ / וַאלפַחְֹש פִי אלדֻּניַא פֲצִיחַהּ

הטוב לאדם – מנוחה, והשחיתות בעולם החרפה.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלכַ'יר, וְלַא אַלוַיל

הטובה, ולא האסונות
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלחֲיַאהּ אַלמֲגִּיּדַּה, בִּתַּאייִּדּ אַלמֲוִדַּהּ / וַלסֻּרוּר אלמֻנִירַהּ, בִּתַּכּתִ'יר אַלאִפַאדַּהּ

החיים המפוארים, באימוץ הידידות, והשמחה המאירה בריבוי ההתלמדות.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלחֲיַאהּ אַלאִנסַאנִייַּהּ/ כַ'ירֻן לִלעֲוַאלִם אַלגִּסמַאנִייַּהּ

החיים האנושיים טובים לעולמות הגשמיים
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַ'א אַנְתּ פִי נִעמִהּ – רַאעַיתְּהַא

אם אתה שרוי בנועם החיים, שמור עליהם.
פירוש: 

התנהג כיאות וכלכל עצמך בהתאם, כי אינך יודע מה ילד יום

תגיות אוצר הפתגמים: 

בְּכַ'יר מֻתּעַאפִי – חִמַאר

בריא אולם – חמור!
פירוש: 

נ"א: "אַלמֻתּעַאפִי – חִמַאר" (הבריא – חמור) ענינו: כאשר אדם בריא אין לחוש עליו שהוא מתאמץ יתר

על המידה בעבודתו

תגיות אוצר הפתגמים: 

בְּכַ'יר מֻתּעַאפִי – חִמַאר

בריא אולם – חמור!
פירוש: 

נ"א: "אַלמֻתּעַאפִי – חִמַאר" (הבריא – חמור) ענינו: כאשר אדם בריא אין לחוש עליו שהוא מתאמץ יתר

על המידה בעבודתו

תגיות אוצר הפתגמים: 

בְּכַ'יר מֻתּעַאפִי – חִמַאר

בריא אולם – חמור!
פירוש: 

נ"א: "אַלמֻתּעַאפִי – חִמַאר" (הבריא – חמור) ענינו: כאשר אדם בריא אין לחוש עליו שהוא מתאמץ יתר

על המידה בעבודתו

תגיות אוצר הפתגמים: 

עמודים