אוצר הפתגמים

עכשיו במאגר 232 ערכים

אַלרַגַּאל, הוּ אִבּן וֲזִפַהּ / יִנכִּר אַלצֻחבַּהּ בַּעְדּ אַלמַערִפַהּ:

האיש הוא בן כחש, יתנכר לידידות אחר ההיכרות.
פירוש: 

אימרה בפי אשה תימניה על בעל שעזבה והתנהג אליה כבלתי מוכרת לו.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלעֲזַבּ סֻלטַאן / וַאלמֻזַווַּגּ ֹשַיטַאן:

הרווק סֻלטַאן, והנשוי שטן.
פירוש: 

אימרה בפי אשה ממורמרת מבעלה, מפאת התנהגותו השחצנית ובהזנחת עצמו מבחינת הלבוש.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אִכּתֲּסַרַתּ צֻ'לעַתּ אַלאֻם חִין זַוזֲּגַּתּ אִבּנִהַא/ וַאזדַּאדַּתּ לִהַא צֻ'לעַהּ חִין זַווְּגַּתּ בִּנתִּהַא:

נשברה צלע האם כשהשיאה את בנה, ונתוספה לה צלע כשנישאה בתה.
פירוש: 

כיון שהשאת הבן גורמת לניתוק מבני משפחתו, ואילו השאת הבת תורמת לתוספת עזרה למשפחה.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַווַּל בַּכ'תַּךּ – כֻּרסִי תִּחתַּךּ / תַ'אנִי בַּכ'תַּךּ – דַּארִי וַקתַּךּ / תַ'אלִת' בַּכ'תַּךּ- קֲבַּרְתּ חַאלַךּ:

ראשית מזלך – כסא תחתיך; מזלך השני – כלכל חייך; מזלך השלישי – קברת עצמך.
פירוש: 

ר"ל, בימי בחרותך אין לך דאגות, ואתה חש עצמך כבן חורין השליט בעולמו, אחר נישואך עליך לדאוג לכלכלת בני משפתחך, שזה מנהג העולם ומוסכמותיו, ואילו ימיך האחרונים הם בבחינת אדם שעזב את העולמו.

תגיות אוצר הפתגמים: 

מַא תִּמדַּח אַלחֲרִיוַהּ, אִלַּא אֻמֻּהַא וְכַ'אלַתּהַא:

תהלל הכלה, אלא אמה ודודתה.
תגיות אוצר הפתגמים: 

מַא לִלאִנסַאן, אִלַּא עִרְסֹהּ וְמַותֹּהּ:

אין לאדם, אלא חופתו ומותו.
פירוש: 

ר"ל; שבשני האירועים, מקובל להוציא הוצאות מרובות כדי לכבד האורחים, הן בעת שמחת האדם בחופתו, והן לאחר מיתתו באבל מיתתו באבל משפחתו. בנוסח אחר: "אין לאדם, אלא יום חופתו או יום מותו."

תגיות אוצר הפתגמים: 

לַא תַּרחַם צַ'ארִבּ טַאסַהּ / וְלַא זַוג מְרַהּ וַאחִמַהּ:

אל תרחם על המכה בתוף, (המתופף) ולא על מי שאשתו הרה.
תגיות אוצר הפתגמים: 

לַא תִּפרְחִי בִּלכֻ'צֻ'בּ / וְלַא בְּלִבְּס אַלהֻדֻּבּ, הוּ יַמחִל אַלסַאעִדַּין וִיכַ'לִּי אַלצַּטר דֻּף:

אל תשמחי בפרכוס ולא בלבוש המצוייץ, כי הם יזהמו השוקיים ויהפכו החזה לתוף.
פירוש: 

"אַלקכֻ'צֻ'בּ" - צבע סיקרא לידיים. תכנו של הפתגם הארוך, מכוון אל כלה צעירה השמחה בפרכוסה, ואינה צופה את העוֹל והסבל המצפים לה לאחר החתונה, בעבודות הבית, בגידול הילדים וכיוצא בזה.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלרְגַּלַהּ – לִאלרִגַּאל:

הרגליות (הליכה ברגל) – לגברים.
פירוש: 

אצל ההמונים משמעות המונח "רִגַּאלַהּ"- פקחות, ויש מפרשים אותו ל"גבריות", ואין הדבר כן שהרי הגבריות בלשון הערביץ "רִגּוּלִיַיהּ", כוונת המשל, שהגברים מסוגלים ללכת ברגל, והנשים והטף חובה להרכיבם על בהמות המשא.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלרַאעִי אַערַגּ, וַאלגֲ'נַם הַארִבַּאתּ, וַללֲּקַא בַּאב אַלזֲּרִיבַּהּ:

הרועה פִסֵּחַ והצאן בורחות, והמפגש בפתח המכלאה.
פירוש: 

מעין : רעיא חגרא ועיזי רהיטין, אבב חוטרא מילי, ואבי דרי חושבנא (שבת חב) והנמשל, סופו של אדם חוטא ליענש ואל יתיאש מן הפורענות.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלרַאמִי עֲלַא אַלצֻ'ן, מֻכ'טִי וְלַו כַּאן בְּצִיר:

היורה לפי ההשערה, מחטיא (המטרה) אפילו שהיה מאומן.
פירוש: 

ענינו: גם אדם שמשתמש בנשקו ויורה עפ"י השערה מחשבתית לא יצליח לקלוע למטרה, אפילו שהתמחה בקליעה. הוא הדין לגבי אדם האומר דבר מבלי שהבינו, או שלא אימת מקורתיו עלול להיכשל בלשונו, גם אם הוא מוכר לרבים באמינות דבריו. כשלון חד-פעמי מעיב על הצלחות רבות.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלקֲפַא מַחמַל:

העורף – אפריון.
פירוש: 

משמעו: כל הדברים שמדבריםעל אדם מאחורי גבו, יכול העורף לשאת אותם, ולא ייפגע מהם כמו שיפגע אם ייאמרו בפניו.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלקִלּ – רַחמַהּ:

המחסור – מעורר רחמים.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלקַאע – אַוקַע:

הרצפה ישרה יותר.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלצֲחִיח, יַרכֻ'ץ פִי עַין אַלטֲּבִּיבּ:

הבריא – (יוזל) אין לו חשיבות בעיני הרופא.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלצֲבַּאיַא עֲלַי' עַמַּאתִּהַא / מַא הִי עֲלַי' אוּמַּאתִּהַא:

הנערות דומות לדודות ולא לאמהות.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַין אַלסֲּמַא מִן יַדּ אַלמַנתּוּל:

היכן השמים מיד המרוט.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אוּטִי – תֻּעִז:

הוי שפל רוח – תתרומם.
פירוש: 

מילולית "התכופף - תכובד".

תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַ'א קַדּ עַין אלגִּנִּי פִי אלאִנסִי, אַלְף עֲזִימְתֻּן לַא תַּנפַע:

אם כבר עין השד בבן אנוש, אלף קמיעים לא יועילו.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַ'א נַאכַ'רְתּ – אַבּקַיתּ / וִאן צַבַּנְּתּ – אַנקַיתּ:

אם כרסמת – הו'תרת, ואם סִבַּנְתָּ – נקית.
פירוש: 

בלשון ההמונים: אם הוכחת - הותרת. ואם כסבת נקית. פירוש אחר: אם נקית זוהמת הנחירים נותרת בחיים, ואם כבסת בגדיך - נטהרת.

תגיות אוצר הפתגמים: 

עמודים