מַדּרַגּ

מַדּרַגּ

תּכריכּי המתּ, וכּן סרט של ארג שקושרים בּו אתּ המתּ אחר שלופפים אותּו בּתּכריכים.
מילון: