חֻפלֵה

חֻפלֵה

השתּדּלותּ. מֻחפַל, מזדּרז ומשתּדּל. אֻחפַל, השתּדּל והזדּרז.
מילון: