אַלבַּאדִּימִנָּה

אַלבַּאדִּימִנָּה

בּיטוי של עזיבה, עזוב אותו, הנח לו.
שימושים ופתגמים: 

אַלבַּאדִּי מִנַּךּ, אני עוזב אותךּ והאחריות מוטלתּ עליך.

מילון: