חַוי

חַוי

מגרש שאחורי הבּית, שבּו נוטעים עצי-פרי ואילני-סרק ושיחי-ריח, וכּן מגדּלים בּו תּרנגולין.
מילון: