בריאות

בְּכַ'יר מֻתּעַאפִי – חִמַאר

בריא אולם – חמור!
פירוש: 

נ"א: "אַלמֻתּעַאפִי – חִמַאר" (הבריא – חמור) ענינו: כאשר אדם בריא אין לחוש עליו שהוא מתאמץ יתר

על המידה בעבודתו

תגיות אוצר הפתגמים: 

בְּכַ'יר מֻתּעַאפִי – חִמַאר

בריא אולם – חמור!
פירוש: 

נ"א: "אַלמֻתּעַאפִי – חִמַאר" (הבריא – חמור) ענינו: כאשר אדם בריא אין לחוש עליו שהוא מתאמץ יתר

על המידה בעבודתו

תגיות אוצר הפתגמים: 

בְּכַ'יר מֻתּעַאפִי – חִמַאר

בריא אולם – חמור!
פירוש: 

נ"א: "אַלמֻתּעַאפִי – חִמַאר" (הבריא – חמור) ענינו: כאשר אדם בריא אין לחוש עליו שהוא מתאמץ יתר

על המידה בעבודתו

תגיות אוצר הפתגמים: 

בַּיתּ מִן גַ'יר שַמְס / יַֹשבִּהּ אַלגַּרְף דַּאכ’ל אַלחַבְּס

בית ללא שמש, ידמה למערה בבית הכלא.
תגיות אוצר הפתגמים: 

בַּיתּ מַא פִיהּ שַׁמְס, יִדּכֹֻל אַלחְכִּים מִן אַלבַּאבּ

בית שאין בו שמש, ייכנס הרופא מהדלת.
תגיות אוצר הפתגמים: 

בַיתּ בֲּלַא צַֹו שַמְס / יַגּלִבּ אַלכֻּרַבּ וַלגֲֹלַס

בית בלי – אור חמה – יביא היגון והחשכה
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִן עַאפַאךּ – אַֹגנַאךּ

אם הבריאך – העשירך
פירוש: 

כאשר ה' משפיע עליך בריאות ושלוה, הרי אין יותר עושר מהבריאות

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלעַאפִיַהּ מִן אַללַּהּ, מַא הִי מִן כֻּתֻר אַלזַּאדּ

הבריאות מהאל, ולא משפע המזונות.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלעַאפִיַהּ – אֲסַאס כֻּלּ שַי

הבריאות, יסוד כל דבר.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִטלֻבּ אַלעַאפִיַהּ לְגַ'ירַךּ / תֲּגַּדּהַא לַךּ

בקש את הבריאות לזולתך תמצאנה לך.
פירוש: 

מעין: "כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, נענה תחלה" (בבא קמא צב).

תגיות אוצר הפתגמים: 
Subscribe to בריאות