בלוג יהדות חברה וקהילה

שאלות:

1.    רש"י ל"ב ט' – "והיה המחנה הנשאר לפליטה" – התקין עצמו לשלושה דברים והם...
2.    הנכד שקיבל דורון וכבוד, והסבא שרצה את הקנייה מאוד, קשורים לאותו מספר, ארבע מאות.
3.    אם תוסיף עי"ן לשֵם המעבר, תקבל את האיש שעל המלאך גבר.
4.    רש"י ל"ב ל"ג – 'גיד הנשה' נקרא כך, כי הוא נשה ממקומו. מה פירוש 'נשה'?
5.    רש"י ל"ג ב' – "ואת לאה וילדיה אחרונים" – איזו אִמרה מפורסמת למדנו מהמדרש המובא ברש"י?
6.    רש"י ל"ג ז' – "ואחַר נגש יוסף ורחל" – מדוע זכה יוסף בברכת 'עלי עין'?
7.    נא לעיין בפסוקים: כ"ח י"ח, ל"א נ"א, ל"ג כ', ל"ה ז', ל"ה כ' – מהו המעשה של יעקב החוזר 5 פעמים?
8.    רש"י ל"ד א' – על איזה מעשה אפשר להמשיל את המשל 'כאִמה כבִתה'?
9.    רש"י ל"ה א' – "קום עלה" – מדוע נענש יעקב במעשה דינה?
10.    רש"י ל"ה י"א – "גוי וקהל גויים יהיה ממך" – מי הם אלה שיֵצאו מיעקב?
11.    ל"ה י"ט – הייתי רועת רחלים, ונפטרתי בגלל גניבת הפסילים,  וב"קול ברמה" עלי מתאבלים (ר' ל"א ל"ב).
12.    נא לעיין בפסוקים: כ"ג כ', ל"ו ג', ל"ו כ"ב, שמות ט"ו כ', שמ"ב י"ג ד' – מה מייחד פסוקים אלה?
13.    ל"ו ז' – "כי היה רכושם רב משֶבת יחדו" – מלים כמעט זהות נאמרו על סיבת ההיפרדות בין       לבין      .
14.    מה הן שתי הארצות האירופאיות המוזכרות בהפטרה (עובדיה א')?

למתקדמים:

1.    בעל הטורים ל"ב ה' – "כה תאמרון לאדוני לעשו... עם לבן גרתי": 'בשביל שיעקב ירא מעשו כל כך וקרָאו אדון... גרם לבניו שנעשו       בין האומות'.
2.    ל"ב ז' – "באנו אל אחיך אל עשו" – מה מסמל בואו של עשו ליעקב עפ"י הרשב"ם?
3.    ל"ב ח' – "ויירא יעקב מאוד" – ממה פחד יעקב עפ"י יונתן בן עוזיאל?
4.    ל"ב י"א – "כי במקלי עברתי את הירדן" – רש"י מביא מדרש שע"י המקל       הירדן; למי נעשה נס ע"י שהיכה את מי הירדן באדרת "ויחצו הנה והנה" (מל"ב ב' י"ד)?
5.    רמב"ן ל"ב י"ז – "ורֶוח תשימו בין עדר לעדר" – לשם מה הרווח? מהו הרמז לעתיד?
6.    ל"ב כ"ה – "ויֵאבק איש עמו עד עלות השחר" – חז"ל: מכאן שתשועת ישראל דומה ל     , וצרות הגלות דומות ל     .   וספורנו רואה ב"ויזרח לו השמש" (ל"ב ל"ב) – סימן לגאולה עתידית, כמו שנאמר: "וזרחה לכם יראי שמי             ומרפא בכנפיה" (מלאכי ג' כ').
7.    ל"ג ט'-י"א – "יש לי רב", לעומת "יש לי כל" – ה'כלי יקר' מבחין בין 'רב' שיש ל      כי הם חסרים, לעומת 'כל' של ה     , שיֵש להם כל צרכם ומסתפקים במועט.
8.    ל"ג י"ט – ויִקן... במאה קשיטה" – ואונקלוס מתרגם      , ומלה זו עברה אל הערבית ופירושה: כבשים; ואולי מכאן ש'קשיטה' ערכה – כבש קטן.
9.    ל"ג י"ט – כיצד מוכיח הראב"ע שיעקב התעכב בשכם מספר שנים?
10.    אור החיים ל"ד א' – כיצד גרם שכם לדינה לצאת החוצה?
11.    בעיון בפרק ל''ד ט''ו-ט"ז לעומת פס' כ"א נראה ששינו את סדר הדברים לגבי חיתון הבנות. מדוע, עפ"י רש"י, עשו זאת?
12.    ל"ה ט"ז – הרמב"ן בהיותו בספרד כתב, כי '           ' – שיעורה מהלך מן הבוקר ועד עת האוכל, אך כשהגיע לארץ (1264) והלך בדרך זו ראה שאין בין קבורת רחל לבית לחם אפילו       אחד.
13.    ל"ה י"ח – עוד אשה במקרא מתה בעת לדתה (שמ"א ד', י"ט-כ"ב); מי היא?
14.    רמב"ן ל"ח י"ח – מה רצה יעקב להשיג בשינוי השם מ'בן אוני' ל'בנימין'?
15.    מן ההפטרה (עובדיה א'): "והיה בית יעקב ל     , ובית יוסף      , ובית עשו ל     ".
 

תשובות: 1. דורון, תפילה ומלחמה 2. אברהם – 400 שקל לקניית המערה, עשו – עם 400 איש 3. יבק – יעקב 4. קפץ 5. אחרון אחרון חביב 6. כי חיפה על אמו היפה 7. בניית מזבחות ומצבות 8. על יציאתן של לאה ודינה 9. כי התעכב בדרך 10. בנימין, מנשה ואפרים 11רחל, "קול ברמה" עפ"י ירמיהו ל"א  י"ד 12. בנות המיוחסות לאחיהן הבכורים/הגדולים 13. אברהם ללוט 14. צרפת וספרד

למתקדמים: 1. גֵרים 2. אהבה וכבוד 3. על שלא עסק בכיבוד הורים 22 שנה 4. נבקע, אלישע 5. להשביע עינו של עשו, גם לעמ"י יהיה רווח בין צרותיהם 6. שחר, לילה, שמש צדקה 7. רשעים, צדיקים 8. חורפן 9. כי דינה, שמעון ולוי היו עדיין קטנים 10. ע"י נגינה בכלים 11. כדי לרַצותם שיֵאותו להימול 12. כברת הארץ, מיל 13. כלתו של עלי, אשת פינחס 14. 'און' היא מלה והיפוכה: אֵבל וגם כח, והשם בנימין, הוראתו רק גבורה והצלחה ('ימין ה' עושה חיל') 15. אש, להבה, קש

comments powered by Disqus