בלוג יהדות חברה וקהילה

שאלות

1.    ל"ז א' – "וישב יעקב" – חייו של יעקב רצופים תלאות ורוגז. את מאבקיו ביטאו חז"ל מהכתוב באיוב ג' כ"ו: "לא שלוותי" – מעשו, "ולא       – מלבן, "ולא נחתי" – מִדינה, "ויבוא רוגז" – מ     .
2.    ל"ז ג' – כיצד מתרגם אונקלוס את הביטוי 'בן זקונים' ?
3.    רש"י ל"ז ט"ו – מנין לרש"י ש'האיש' הוא המלאך גבריאל?
4.    ל"ז י"ז – מחברון ועד עמק דותן יש מרחק של כ..: 50/ 100/ 70 ק"מ.
5.    ל"ז ג', ל"ז י"ט, ל"ז ל', ל"ט י"ז, מ"א י"ב – ב-5 כינויים נתכּנה יוסף: אֶחיו קראו לו:            , כי בגללם נטרו לו איבה; ראובן קרא לו:      , כי הוא אחיו הקטן; אשת פוטיפר קראה לו:            , כדי להמאיסו על בעלה; שר המשקים קרא לו:                  , לשון ביזיון.
6.    ל"ז כ"ח – עפ"י רש"י נמכר יוסף פעמים רבות: האחים מכרוהו ל     , וה      למדיינים, והמדיינים ל     .
7.    רש"י ל"ח א' – "וירד יהודה" – מדוע השתמש הכתוב דווקא בפועל 'וירד' ?
8.    רש"י ל"ח כ"ז – "והנה תאומים", ואצל רבקה כתוב: "והנה      ", חסר, לפי שהאחד רשע; אבל אלו שניהם      .
9.    המיילדת שמה עלי את השָני, אך יצאתי שֵני – מי אני?
10.    רש"י ל"ח כ"ה – מכאן למדו חז"ל: 'נוח לו לאדם שיפילוהו ל           , ואל       פני חברו ברבים'.
11.    מה הם שלושת העדים הדוממים, שהצילו אשה מהֶרג ודמים.
12.    רש"י ל"ט ו'-ז' – מה הקשר בין יופיו של יוסף לבין: "ותשא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף"?
13.    נשא חן וחסד לפני השר, ושני שרים שחינם סר.
14.    מהו הקשר בין הפרשה לתחילת ההפטרה, עמוס ב' ו'?

למתקדמים:

1.    ל"ז א' – חז"ל: לשם מה שתי הדגשות בפסוק? א. "בארץ מגורי אביו" – כדי לתקן מצוות            , שפגם במשך       שנה. ב. "בארץ      " – לתקן מצוות יישוב א"י, שנתרחק ממנה.
2.    רש"י ל"ז ג' – 3 אירועים קרו ליוסף כעונש על 3 הדיבות שהוציא על חיו: א. על אבר מן החי, לכן: "וישחטו            " (ל"ז ל"א). ב. שמזלזלים בבני השפחות וקוראים להם עבדים, לכן: "ל      נמכר יוסף" (תה' ק"ה י"ז). ג. על העריות, לכן: "ותשא             את עיניה" (ל"ט ז').
3.    כלי יקר ל"ז ג' – מדוע עשה לו כתונת פסים? כי לאחר שניטלה הבכורה מ     , הפך יוסף לבכור ותפקידו דומה לכהן גדול, וראוי שילבש       תשבץ, בגד הכהונה.
4.    אלֶיה הגיע מחברון, ושם ייקבר הצדיק ביום האחרון (יהו' כ"ד ל"ב); 'עיר חדשה' יקראו לה ברומית, וישתבש שמה בערבית.
5.    ל"ז כ"ה – מהו שם פרי ה'לוט' בערבית? הראב"ע מביא את דעת הרס"ג: 'הוא פרי, וכן בלשון ישמעאל בתוספת בי"ת'.
6.    ל"ז כ"ז – "לכו ונמכרנו" – הספורנו רואה במכירת יוסף 'מידה כנגד מידה', מהי?
7.    חז"ל: מפני מה זכה       שביהמ"ק ייבָּנה בחלקו? מפני שלא השתתף במכירת יוסף, וכן כי הוא היחיד שנולד ב ----- -----  .
8.    ל"ז ל"ב – "וישַלחו את כתונת הפסים" – הרמב"ן מעלה סברה שהפועל 'וישַלחו' אינו פועל שילוח רגיל, אלא תקיעת ה      (=סכין) בכתונת כדי לקרעה (ודומה לו בערבית - סַלַּח'=פשט עור).
9.    ל"ז ל"ג – "חיה רעה אכלתהו" – הכלי יקר, בדרך הדרש: זה רומז לכלל השבטים, שהרי חלקם נמשלו לחיות: יהודה ל     ,       לאיילה ודן ל     .
10.    ל"ח ב' – "בת איש כנעני" – עפ"י אונקלוס 'כנעני' פירושו      .
11.    רש"י ל"ח כ"ג – יהודה קיבל עונש מידה כנגד מידה: רימה את אביו עם            , רימוהו ב           ; אמר לאביו: "            הכתנת בנך היא", והחזירה לו תמר: "            למי החותמת".
12.    ל"ט ו' – האלשיך הקדוש מפרש את: "כי אם את הלחם אשר הוא אוכל" – יוסף שמר על כשרות ונגע רק בלחם כדי להחיות נפשו. מי הם 4 הילדים העבריים, שבחצר מלך בבל נזהרים ממאכלות אסורים?
13.    ל"ט ח' – מעל המלה "וימאן" יש טעם      ; יש המפרשים אותו, שכמעט נתפתה, ויש הרואים בו סירוב מוחלט.
14.    רש"י מ' ה' + ט"ז – "וירא שר האופים כי טוב פתר" – כיצד ידע שפתרון החלום הוא נכון?

תשובות

תשובות: 1. שקטתי, מיוסף 2. בן חכם 3. כי לשם מה ה' הידיעה – האיש? 4. כ-100 ק"מ 5. בעל החלומות, הילד, העבד העברי, נער עברי עבד 6. לישמעאלים, למדיינים, למצרים 7. כי הורידוהו האחים מגדולתו בגלל מכירת יוסף 8. תומים, צדיקים 9. זֶרח 10. לכבשן אש, ילבין 11. חותמת, פתיל ומטה 12. מכיוון שיוסף סלסל בשערו ודאג ליפיו, גירה בו ה' את האשה 13. יוסף, שר המשקים ושר האופים 14. מכירת יוסף

למתקדמים:

1 כיבוד הורים, 22, כנען 2. א. שעיר עזים ב. לעֶבד ג. אשת אדוניו 3. מראובן, כתונת 4. שכם – ניאפוליס -   נאבלוס 5. בלוּט (מכאן מחנה 'בלאטה') 6. 'שיהיה עבד תמורת מה שחשב להשתרר עלינו' 7. בנימין, בא"י 8. השֶּלַח 9. לאריה, נפתלי, לנחש 10. סוחר 11. שעיר עזים, גדי עזים, הכר נא 12. דניאל, חנניה, מישאל ועזריה 13.שלשלת 14. כי הוא חלם גם את פתרון חלום חברו.   

 

 

 

comments powered by Disqus