שַׁדּפֵה

שַׁדּפֵה

הטרדּה. מַֹשדּוף, עסוק וטרודּ.
שימושים ופתגמים: 

לא דִּגִּיֹש דִּשׁדִּפנִי, אל תּבוא להטרידּני (עיין תּרגום יבּ"ע מלכּים א יח, כּז, כּי שיח וכּי שיג).

מילון: