גַּפַּרֵה

גַּפַּרֵה

אפרוריתּ הנשארתּ על הכּלים, או חפצים, אחרי שטיפתּם בּחומר מסוים.
שימושים ופתגמים: 

מִגּפִר, גוונוּ אפרורי עדּ ששוטפים ורוחצים אותּו היטב.

מילון: