בלוג יהדות חברה וקהילה

יש לזכור שהציצית היא רק אמצעי עזר לקיום המצוות ובהתעטפות בה כהלכתה יזכה האדם לשמירה והצלה שהרי הולך בזכותה בדרך ה' שמזכרת לו בכל עת ועת את מציאות ה', ציווייו ואזהרותיו, וכן היא מזכירה לו בכל עת את תכלית האדם עלי אדמות שהיא קיום מצוות ה' בקדושה ובטהרה, ומזכירין אלה יועילו לאדם מאד ויחזקו בו את מעלת יראת ה' שהיא היא ראשית החכמה ובה האדם אדם – "בְּכָל דְּרָכֶיךָ דָעֵהוּ וְהוּא יְיַשֵּׁר אֹרְחֹתֶיךָ' (משלי ג,ו).האגודה לטיפוח מורשת יהדות תימן

בעניין דומה דרש מהרי"ץ בספרו 'דרשות מהרי"ץ' וז"ל:
"מפני מה נשתנה תכלת מכל הצבעונין משום שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה וכו' לכסא הכבוד, והנה ים רומז לקריעת ים סוף כמו שכתב הריטב''א, וידוע שקריעת ים סוף היתה באיתערותא דלתתא, כי בני ישראל קפצו תחילה לים כמו שאמרו במדרש 'שהיו השבטים מדיינים אלה עם אלה זה אומר אני יורד תחילה וזה אומר אני יורד תחילה', ואמרו עוד 'שלא נקרע להם הים עד שבאו לתוכו עד חוטמן ואחר כך נעשה להם יבשה', והעניין בזה כי רצונו של הקב''ה הוא שיתעורר האדם מעצמו לקיים התורה והמצוות תחילה מתוך מסירות נפש, ואח"כ ישלח הקב''ה עזרו מקודש להשפיע עליו מלעילא שפע רב טוב, וזה שאמרו מפני מה נשתנה תכלת מכל הצבעונין, משום שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ולכסא הכבוד, כלומר דגם מצות ציצית שומרת על האדם לבל יבוא לידי מכשול בחטא ועוון כדאיתא בגמרא, אלא שצריך שתיקדם לכך איתערותא דלתתא על ידי שמירת התורה והמצוות כראוי, וידמה לים היינו קריעת ים סוף שהיה איתערותא דלתתא כנ''ל, ואז יזכה שתבוא גם איתערותא דלעילא מן הרקיע וכסא הכבוד".

נמצאנו למדים, שלציצית יש מעלה מיוחדת ומעמד מיוחד בתרי"ג מצוות, שהרי היא מזכירה לאדם את מציאות ה', ציווייו, אזהרותיו ועונשו, ובזאת מסייעת לאדם להסיר ממחשבתו הרהורי עבירה, בחשבו שכר מצווה כנגד הפסידה והפסד עבירה כנגד שכר ההימנעות ממנה.

ולא רק שיש בכוחה שלציצית להציל מן העבירה, אלא שהיא לוקחת את האדם לקיים מצוה, כמאמר חז"ל 'מצוה גוררת מצוה', וכך מובא בתנחומא:
"ומצוה גוררת מצוה, מנין? דכתיב כי יקרא קן צפור לפניך שלח תשלח וגו' למען ייטב לך והארכת ימים. אחריו מה כתיב? כי תבנה בית חדש, תזכה לבנות בית חדש ולעשות מעקה. מה כתיב אחריו? לא תזרע כרמך כלאים, תזכה לכרם ולזרוע שדה. מה כתיב אחריו? לא תחרוש בשור ובחמור, תזכה לשורים וחמורים. מה כתיב אחריו? לא תלבש שעטנז, תזכה לבגדים נאים מן צמר ולבגדים נאים מפשתים. מה כתיב אחריו? גדלים תעשה לך, תזכה למצות ציצית. מה כתיב אחריו? כי יקח איש אשה, תזכה לאשה ולבנים. הרי למדנו שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה לפיכך נסמכו פרשיות אלו זו לזו".

ויהי רצון שנזכה תמיד להיות מוקפים במצוות ולהנצל מן החטא, ומצוות אלו מזכירין לנו ללכת בדרך הישר ולהנתק מן החטא, כפי שמובא ברבנו הרמב"ם: "אמרו חכמים הראשונים כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו מוחזק הוא שלא יחטא שהרי יש לו מזכירין רבים והם המלאכים שמצילין אותו מלחטוא שנאמר חונה מלאך יי' סביב ליראיו ויחלצם".

למעוניינים ניתן לרכוש אצלי טלית תימנית מקורית 'שמלה' שחורה, פלאפון: 052-4700429

comments powered by Disqus