בלוג יהדות חברה וקהילה

הטלית הקטנה היא מעין חולצה חסרת שרוולים או בגד בעל ארבע כנפות, ובימינו לובשים את הציצית המצויה הזו תחת החולצה העליונה. בפרק זה נדון בשאלה האם יש בכלל חיוב ללבוש טלית כזו או שמא אין ללבישתה יסוד ובסיס הלכתי ונראה את מנהג תימן בנושא.

כאמור, לדעת רבנו הרמב''ם חייב להתעטף ראשו ורובו, ולפי זה יש לומר שאין בלבישת טלית קטנה קיום מצווה מן התורה שהרי אין בה משום עטוף ובודאי אינה בגדר ראשו ורובו. והגר"י קאפח ביאר נושא זה: "'כללו של דבר, לא יצא בציצית לפי דעתם, אלא בצורה שיוצא בה ידי חובתו, והוא שיהיה עטוף בה, כשהוא מכסה ראשו ורובו',  הרי להדיא כי רק בצורה זו יוצא אדם ידי ציצית דאורייתא, וטלית קטן אין בו מצווה דאורייתא, ויש להזהר בו כמש''כ רבנו לעיל הל' ב כדי להזהר במצוות ציצית".
וז''ל רבנו הרמב''ם: "אבל טלית של שאר מינין כגון בגדי משי ובגדי צמר גפן ובגדי צמר גמלים וצמר ארנבים ונוצה של עזים וכיוצא בהן אין חייבין במצות ציצית אלא מדברי חכמים כדי להזהר במצות ציצית והוא שתהיה מרובעת או יותר על ארבע ויהיה שיעורה כשיעור שאמרנו  שכל הבגדים האמורים בתורה סתם אינם אלא צמר ופשתים בלבד".

נמצא אפוא, כי לפי רבנו הרמב"ם אין חיוב כלל ללבוש טלית קטנה, שהרי אינה גדולה דיה כדי להתעטף בה ראשו ורובו, ואף שיש בה כדי לבוש אין בו כדי עיטוף.  ויתרה מזו, יש להיזהר שהרגל לבישתה, שהוא רק מעין מצוות ציצית, לא יעקור את נוהג לבישתה הנכון כפי שקיבלנו מרבותינו הקדמונים ויחליף את אופן העטוף כהלכה שהוא ראשו ורובו.
ובקובץ הלכה ומסורה כתב שישנם אנשים שלא סמכו על הטלית הקטנה משום שחששו מכך שאין בה שיעור: "ויש שנהגו שלא לברך על הט"ק ופוטרים אותו בט"ג, משום שחששו שאין שיעור בטלית קטן".

והרה"ג רצון ערוסי כתב בזה"ל: "...כאן המקום להעיר, שיהודי תימן עד למאה ה-18 סברו כדעות שהובאו בנימוקי יוסף על הלכות ציצית, שאין בטלית קטנה תורת עטוף ואין לברך עליו,  שהרי עיקר המצווה בבגד שמתעטפים בו, והראיה שמברכים 'להתעטף בציצית', וכן קטן שיודע להתעטף בציצית, חייב בציצית (סוכה מב, א), ודבר זה הוא רק בטלית גדולה, שהרי טלית קטנה היא בגד שמונח על גופו של אדם, והקטן והגדול שווים בו".
ויש לשאול, האם בכלל יש דין כסות לטלית קטנה? וכיצד ניתן להתכסות בה כדי שיתחייב האדם להטיל בה ציציות?

זאת ועוד, גם אם יטענו שיש בטלית קטנה כדי להתעטף בה, הרי חובת העטוף ראשו ורובו שחלה על המתעטף בציצית, אינה מתייחסת רק לגודל הטלית, על הטלית להיות גם ראויה כדי שיתעטפו בה, ואם יש חור באמצעה, לא ניתן להתעטף בה כראוי, ודינה כדין חולצה, ואפילו שתהיה גדולה אינו יכול להתעטף בה.

והרה"ג רצון ערוסי השיב כי בגד שמשחילים בתוכו את הראש פטור מציצית: "לפי רבינו, רק בגד בן ארבע כנפות לפחות, שניתן גם להתעטף בו ראשו וכתפיו, אף שלובשו ולא עוטף ראשו, חייב בציצית. אבל בגד, כמו טלית קטנה שלא ניתן להתעטף בה ראשו וכתפיו, וראשו מושחל בתוכה, אינו בגד שחייב בציצית. ובוודאי שאין לברך עליו".

ומדברי השו"ע עצמו משמע שסבר כן: "בטלית קטן דטוב להניח אותו על ראשו רחבו לקומתו ולהתעטף בו".

וכך הם דברי רבנו הרמב"ם בתשובה שנזכרה לעיל:
"... כללו של דבר, לא יצא בציצית [בשבת לרה"ר] לפי דעתם,  אלא בצורה שיוצא בה ידי חובתו, והוא שיהיה עטוף בה, כשהוא מכסה ראשו ורובו".
נמצא כי אם אין לאדם כסות שראוי לעטוף בה ראשו ורובו, כגון חולצה או טלית קטנה מאיזה בד שיהיו או שאין ראוי להתעטף בה מסיבה אחרת, אין יוצאים בה ידי חובת מצוות ציצית מן התורה.

חשוב להדגיש כי אלה שמטילים ציציות בטלית קטנה אינם עוברים על לאו או מבטלים מצוות עשה, שהרי רבנו הרמב"ם פסק וז"ל:
"וכן המטיל לבעלת שלש ואחר כך השלימה לארבע והטיל לרביעית כולה פסולה שנאמר תעשה ולא מן העשוי".

ועינינו ראו ולא זר, כי ישנם מבני עדתנו שאינם שומרים על מסורת אבותם המפוארת ואינם מתעטפים בטלית, לא בזמני התפילות ולא בערבי שבתות וחגים, והראנו לדעת בחודשים האחרונים לפי רבנו הרמב''ם עד כמה חשובה מצווה זו, וחשוב לא פחות לשמר את מסורת אבותינו הקדושים והטהורים.

למעוניינים ניתן לרכוש אצלי טלית 'שמלה' שחורה
לפלאפון: 052-4700429

comments powered by Disqus