נִקַּאל אַלבַּשַאמִק

נִקַּאל אַלבַּשַאמִק

עשייתּ סולייה לנעל ותּיקונה. מִנַקּל, מתּקן נעליים בּלותּ ומחדּשן.
מילון: