גַּנַו

גַּנַו

לזבּז ושפה של נפה או כּבּרה.
מילון: