בלוג יהדות חברה וקהילה

 א. מי אני?

1. כולו עולה באש – והעור ניתן לכהן המשמש.

2. קרבן זה עושה שלום בין ריבון עולם, הכהן והעם.

3. אם אין באפשרותו, יכול הוא להביא עולה מן התורים או בני ה‑‑‑‑‑.

4. אם אני עני אוּכל להביא כחלופה ‑‑‑‑‑ עשירית האֵפה.

5. ‑‑‑‑‑ היה הראשון שהביא מפרי האדמה מנחה.

6. ‑‑‑‑‑ היה הראשון שהקים מזבח והעלה ריח ניחוח.

7. אותי אסור להשבית, כי אני סמל הברית.

8. עומר ‑‑‑‑‑, ובמוצאי יום ראשון של חג הפסח נקצרים , ונקראים – ביכורים.

9. אם הכהן חטא, עבר יביא ‑‑‑‑‑ בן בקר.

10. עבר, חטא הנשיא – ‑‑‑‑‑ עזים יביא.

11. אדם שנוגע בנבלת חיה טמאה נקרא ‑‑‑‑‑ טומאה.

12. אם נפש בשגגה מעלה, ‑‑‑‑‑ תוסיף, ואיל מעלה.

13. נא לתאם בין שני הטורים:

א. שאור (ב' י"א) 1. שיבולי שעורה מבשילות.

ב. מרחשת (ב' ז') 2. החֵלב

ג. שסע (א' י"ז) 3. שרף את הקרבנות

ד. בראשו (ה' כ"ד) 4. סיר עמוק

ה. מלק (א' ט"ו) 5. זֶפק, מקום הצואה

ו. מוּראה (א' ט"ז) 6. בצק חמוץ ששמים בתוך העיסה.

ז. הקטיר (א' ט') 7. דומה ליונה

ח. פֶדר (א' ח') 8. זנב שמן של כבש

ט. עָצֶה (ג' ט') 9. קרע בידיים

י. דשן (א' ט"ז) 10. אפר הקרבן או הקטורת

יא.אביב (ב' י"ד) 11. לשבור לפרוסות

יב.אליה (ג' ט') 12. חתך את העורף

יג. תור (א' י"ד) 13. קצה עמוד השדרה

יד.פַתות אותה פִתים (ב' ו') 14. לפי סכומו

למתקדמים:

1. מדוע נאמר ''ויקרא'' ולא ''וידבר ה' אל משה "? מכיוון שמשה לא יכול לבוא אל אוהל מועד, לפי ששכן עליו ה‑‑‑‑‑, לפיכך קרא לו ה'.

2. רבנו בחיי שואל מדוע מתחילה התורה בדיני קרבן ה‑‑‑‑‑ תחילה? כי ה‑‑‑‑‑ באה לכפר על הרהורי הלב, שהם המחשבה, והמחשבה קודמת ל‑‑‑‑‑.

3. ב' א' – על מנחת העני נאמר '‑‑‑‑‑' ולא 'אדם'; לומר לך שמחשיבים את מנחתו כאילו הקריב את עצמו.

4. ב' י"א – האברבנאל מסביר מדוע לא מוסיפים: א. ‑‑‑‑‑, כי הוא אינו ראוי למאכל אדם. ב. ‑‑‑‑‑, כי הוא מאכל תאווה.

5. ב' י"ג – האם הקרבן כשר ורצוי אם לא הומלח כלל?

6. ב' י"ד – לפורר ולגרוס את גרעיני השעורה נקרא ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑.

7. ג' ז' – בעל הטורים מציין, כי ה'כשב' הוא ה ‑‑‑‑‑ שבכבשים.

8. ד' ב' – ה'כלי יקר' מציין, כי מצינו ג' לשונות בחוטאים: כי, אם, אשר. ביחיד כתיב "נפש ‑‑‑‑‑ תחטא", וברבים החוטאים נאמר "ו‑‑‑‑‑ כל עדת ישראל ישגו" (ד' י"ג), ובנשיא כתיב "‑‑‑‑‑ נשיא יחטא" (ד' כ"ב). ומכולן לשון ‑‑‑‑‑ מורה יותר על וודאות (ואין חדש... רוב המנהיגים מועדים ולא מודים).

9. ד' ב' – הרמב"ן מסביר מדוע לא כתוב על הכהן המשיח "וכפר עליו ו‑‑‑‑‑ לו" כמו בשאר חוטאים. ועונה, כי זה בגלל רום ‑‑‑‑‑ של הכהן, שלא נסלח לו לגמרי עד שיתפלל ויתחנן לה'.

10. רש"י ד' ג' – "אם הכהן המשיח יחטא לאשמת ה‑‑‑‑‑" – 'לפי אגדה, כשכהן גדול חוטא, אשמת ה‑‑‑‑‑ הוא זה'.

11. רש"י ד' ו' – מִזה שלא כתוב 'על פני' אלא "את פני פרכת הקדש", לומדים שהכהן מכוון רק כנגד ה‑‑‑‑‑.

12. ד' י"ג – חטְא השגגה הזאת נקרא בפי חז"ל: 'פר ‑‑‑‑‑ דבר של ציבור'.

13. ד' כ"ב – "אשר נשיא יחטא" – רש"י: '‑‑‑‑‑ הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו' (וראוי שמנהיגינו ישננו פסוק זה).

14. ה' ה' – "והיה כי יֶאשם...והתוַדה" – אדם שיש בידו עבירה ומתוודה ואינו חוזר בו, דומה לטובל ו‑‑‑‑‑ בידו.

15. חז"ל נתנו שמות לקרבנות האשָם: אשם ‑‑‑‑‑ (ה' י"ד-ט"ז), אשם תלוי (ה' י"ז-י"ט) ואשם ‑‑‑‑‑ (ה' כ'-כו).

16. ההפטרה בישעיה מ"ג מדגישה שרצוי לא לחטוא ולא להביא קרבן: "לא העבדתיך ב‑‑‑‑‑ ולא הוגעתיך בלבונה" (כ"ג).

תשובות:

א. 1. העולה 2. שלמים 3. יונה 4. סולת 5. קין 6. נח 7. מלח 8. שעורים 9. פר 10. שעיר 11. אב 12. חמישית 13. א=6,ב=4, ג=9, ד=14,ה=12, ו=5, ז=3,ח=2, ט=13, י=10,י"א=1, י"ב=8. י"ג=7, י"ד=11

למתקדמים:

1. הענן 2. עולה, מעשה 3. נפש 4. שׂאור, דבש 5. כן, חוץ מן המנחה 6. גרשׂ כרמל 7. הגדול 8. כי, אם, אשר 9. נסלח, מעלתו 10. עם 11. בדים 12. הֶעלֵ ם 13. אשרי 14. שֶרץ 15. מעילות, גזלות 16. מנחה

comments powered by Disqus