בלוג יהדות חברה וקהילה

שאלות

 1. עשרה נסיונות נתנסה אברהם; זה החל ב"‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ מארצך", ונסתיים ב"קח נא את בנך... ו‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑ אל ארץ המוריה" (כ"ב ב').
 2. רש"י י"ב ה' – מה פירוש: "אשר עשו בחרן"?
 3. י"ב ו'-ח' + י"ג ג' – 'מעשה אבות סימן לבנים' – אם נקרא ל"ג י"ח + ל"ה ז', נראה כיצד הולך יעקב בעקבות סבו.
 4. רש"י י"ב ז' – על מה ביקש אברהם להודות לה' בבנותו את המזבח?
 5. רש"י י"ג ז' – "ויהי ריב" – מה היו שתי הסיבות לריב הזה?
 6. י"ג י"ז – מדוע נצטווה אברהם: "התהלך בארץ לארכה ולרחבה"?
 7. י"ג ט"ז – "ושמתי את זרעך כעפר הארץ" – במדרש אמרו: 'בזמן שאין עושים רצונו של מקום, יהיו כ‑‑‑‑‑ לדוש; וכשעושים רצונו, יהיו כ‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑' .
 8. רש"י י"ד י"ד – "חניכיו ילידי ביתו" – מה משמעות השרש חנ"ך?
 9. הרים יד, אך לא היכה כלל – אדרבה, הוא עוד החזיר שלל.
 10. י"ד כ'– כ"ג – מנין שאברהם אבינו הוא איש החסד?
 11. רש"י ט"ו י' – על מה מעידה העובדה שאת הציפור לא בתר?
 12. ט"ו י"ג – "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך" – הדרשנים מצאו בו רמז לששת הצומות: 'ידוע' – צום י' ב‑‑‑‑‑, 'תדע' –תשעה ב‑‑‑‑‑ +תענית ‑‑‑‑‑, 'כי' – י' ב‑‑‑‑‑ = כיפור, 'גר' – ג' ב‑‑‑‑‑ = צום ג‑‑‑‑‑, 'יהיה' – י"ז ב‑‑‑‑‑ .
 13. רש"י ט"ז ה' – כמה פעמים הרתה הגר?
 14. רש"י י"ז ט"ו – "וברכתי אותה" – מה היא הברכה לשרה?
 15. י"ז י"ט- יש הדורשים את שמו של יצחק כנוטריקון:
  י' נסיונות של אברהם, צ' שנות ‑‑‑‑‑, ח' ימי ‑‑‑‑‑,
  ק' שנות ‑‑‑‑‑ .
 16. מי אני? (רצוי להסתייע ברש"י)
 1. יש בו שדות וגם הרבה בארות.
 2. שניים הם: האחד רע והשני רשע.
 3. שני שמות לה: 'צעירה' שרצו 'לבלוע' אותה.
 4. עם חזק ונורא – ואימתם על כל נברא.
 5. אם תרצה להתעשר בקרן חזקה – תחטוף מהרפאים מכה.
 6. היתה ארץ נחלי מים – גן ה' כארץ מצרים.
 7. לא שילמנו בשלושה עשר 'לעומר' – לכן 'אכלנו אותה' בסיד, במלח וחומר.
 8. שתיהן עיינות – עין אחת בדרך המדבר נתגלתה, ועין אחרת – לבעלי דין היא מקום השפיטה.
 9. דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים – ואדונו רדף עד שם את מלכי הנוכרים.
 10. הוא עט על הנבלות לאכול מאכלות.

למתקדמים:

 1. י"ב ב' – "ואעשך לגוי גדול" – אבות האומה נתנסו בנסיונות קשים עד שנולדו להם בנים; אברהם היה בן ‑‑‑‑‑, כשנולד לו יצחק; יצחק הוליד את בניו, כשהיה בן ‑‑‑‑‑; ויעקב היה בשנות ה‑‑‑‑‑ לחייו, כשהחל בהקמת משפחתו.
 2. ר' אברהם אבן עזרא – משורר, פרשן, בלשן ומדען – חי חיי עוני ומרורים, ולפני מותו ביקש שיכתבו על מצבתו: ''ואברהם בן חמש ושבעים שנה בצאתו מ..חרון אף ה' ''. איזה פס' עמד מול עיניו?
 3. רמב"ן י"ב י' – 'חטְא חטא אברהם אבינו' – א. מהו חטאו? ב. מהו העונש לבנים על יציאתו מן הארץ?
 4. י"ג י"ח – אחד המשפטים אודות חברון אינו נכון: א. דוד קבע שם את בירתו לפני י"ם. ב. אלון מורה שוכנת בה ג. שמה בערבית – אלח'ליל. ד. אברהם מל את עצמו שם.
 5. רש"י י"ד י"ד – ידוע ש'אליעזר' בגימטריא=318, מהי דעתו של הראב"ע על מחשבי הגימטריות?
 6. רמב"ן ט"ו א' – "אל תירא": 'היה מתיירא משני דברים: מן ה‑‑‑‑‑ פן ירבו צבאותם עליו, או ימות בלא ‑‑‑‑‑'.
 7. ט"ו ה' – "ויוצא אותו החוצה" – הגביה אותו למעלה מן הכוכבים – ועל זה אמרו חז"ל: אין ‑‑‑‑‑ לישראל.
 8. רמב"ן ט"ו ח' – "במה אדע כי אירשנה" – מאלו שני דברים חשש אברהם?
 9. ט"ו י"ב – רמב"ן מביא מדרש לפס' זה: אימה זו ‑‑‑‑‑, חשכה זו ‑‑‑‑‑, גדולה זו מלכות ‑‑‑‑‑, נופלת עליו זו ‑‑‑‑‑.
 10. רמב"ן ט"ז ו' – מהו העונש שקיבלו צאצאי אברהם ושרה על עינוי הגר?
 11. ט"ז י"ב – כיצד מפרש הראב"ע את הביטוי 'פרא אדם'?
 12. ט"ז י"ד – "באר לחי ראי" – הראב"ע רואה בבאר הזאת באר שבאים אליה חוגגים (חאג'ים) ישמעאלים כל שנה, ושמה באר ‑‑‑‑‑, ובימינו היא נקראת 'ביר אלזַמְזַם'.
 13. י"ז א' – מהו הצו לאברהם, עפ"י הרמב"ן, להיות 'תמים'?
 14. מהו הקשר הלשוני בין (ברית) 'מילה' לבין 'מלה – מלים'?
 15. י"ז ט"ו – ה'כלי יקר' מביא דעת חכמי הקבלה בדבר תוספת ה' לאברם ולשרי באומרם, כי האות ה' – יש בה כח התולדות, כמו שכתוב: "‑‑‑‑‑ לכם זרע" (בר' מ"ז כ"ג) .
 16. כיצד מכונֶה אברהם אבינו בהפטרה (יש' מ"א ח')?

תשובות:

1. לך לך 2. שהכניסו אותם תחת כנפי השכינה 3. יעקב כמו סבו – תחנותיו הראשונות בארץ היו שכם ובית אל 4. על בשורת הזרע ועל בשורת א"י 5. על הגזל ועל ירושת הארץ 6. כדי לקבוע בה חזקה 7. כעפר, ככוכבי השמים 8. התחלה וכניסה לאומנות, התחדשות 9. אברהם: "הרימותי ידי" (י"ד כ"ו) . 10. א. שנתן מעשר ב. שהחזיר את כל השלל 11. שעם ישראל יתקיים לעד 12. בטבת, באב, אסתר, בתשרי, ג' בתשרי, צום גדליה, בתמוז 13. פעמיים 14. שחזרה לנערותה 15. שרה, מילה, אברהם 16.א. עמק השִדים ב. בֶרע ובִרשעג. צוער ובֶלע ד. האֵימים ה.עשתרות קרניים ו. ככר הירדן – סדום ועמורה ז. לא שילמו מס לכדרלעמר (קְרא: כדורלעומר), ולכן יצאו למלחמה ח. עין המים (ט"ז ז'), עין המשפט (י"ד ז') ט. אליעזר מדמשק י. העיט

למתקדמים: 1. מאה, ששים, השמונים 2. י"ב ד': "ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן" 3. א. שלא בטח בקב"ה שיצילנו ב. שנגזרה על בניו גלות מצרים 4. ב' 5. מתנגד, כי התורה אינה מדברת בגימטריות 6. המלכים, זֶרע 7. מזל 8. א. שחטְא זרעו לא ימנע את הירושה ב. שמא יעשו הכנענים תשובה ותישאר א"י בחלקם 9. בבל. מדי, אנטיוכוס=יון, אדום=רומי=הנצרות 10. שזרע ישמעאל – המוסלמים – מעַנים את ישראל בגלותם 11. אדם חופשי שלא ימשול בו זר 12. זמום 13. להאמין שה' הוא בעל היכולת לעשות ולבטל ולא להיזקק לקוסמים 14. כריתה וגזירה – במילה כורתים את הערלה, וכך המלה – נכרתת ונגזרת בשפתיים 15. הֵא 16. אברהם אוהבִי

comments powered by Disqus