קַפסַס

קַפסַס

התּכּווץ. התּכּנס בּתּוך עצמו, מבּושה או מהרגשתּ נחיתּותּ.
מילון: