עִדֵּה

עִדֵּה

מונח משפטי לשלשה חודשים, שהאשה הגרושה או האלמנה שוהה אחר בּעלה כּדּי לברר שמא היא מעובּרתּ. חודּשי הבחנה.
מילון: