מַֹשּוף

מַֹשּוף

כּעין קערה של בּרזל, שהקלאים קולים בּו אתּ מיני התּבואות והזירעונים.
מילון: