מַזוז

מַזוז

פירותּ שהבשילו כּל כּךּ עדּ שהם נסחטים מאליהם. הכּוונה בּעיקר לענבים. ובהשאלה: כּל דּבר טוב. קדּוה מַזוז.
מילון: