מַגַּר

מַגַּר

חוט שקושרים בּמנעול שבּדּלתּ ומושכּים אותּו מבּחוץ לסגור ומבּפנים לפתּוח.
מילון: