הַגּעֵה

הַגּעֵה

שעתּ הלילה המאוחרתּ, שבּני אדּם ישנים והרחובותּ שקטים.
מילון: