הִגּהַאגּ

הִגּהַאגּ

איומי סרק. דּיבּורים תּקיפים שאין בּהם ממש, לשם עשייתּ רושם רגעי. העמדּתּ פנים.
מילון: