גַ'רַץ'

גַ'רַץ'

עניין.
שימושים ופתגמים: 

מַקצַ'א גַ'רַץ', סידּור עניין.

מילון: