גַּדַּתּ אַלגֻּמַע

גַּדַּתּ אַלגֻּמַע

סבתּא של ערבי שבתות: יום ששי הקצר של תקופת טבת, שהוא בּדּומה לסבתּא, מצומק ונמוך.
שימושים ופתגמים: 

הנשים שואלותּ "אַיחִין אַגִּי גַּדַּתּ אַלגֻּמַע", מתּי תּבוא הסבתּא של ערבי שבּתות, כּדי שתּזדּרזנה לגמור הכנת צורכי שבּת מהר, כּיון שהיום קצר והעננים מכסים את השמש בּימים אלה.

מילון: