שֻׁקַרֵה

שֻׁקַרֵה

כּלי של בּרזל שמשתּלשלים בּו שלושה ווים משולשים. והוא משמש למשייתּ דּלי שנפל לבּאר. קושרים שֻקַרֵה בּחבל ומשלשלים אותּה לבּור ומנידּים אתּ החבל הנה והנה עדּ שייתּפס הדּלי. עושה הפעולה "בִּיֹשַקִּר" כּלי זה נקרא בּמשנה "כּדּומים האשקלונים".
מילון: