שֻׁכ׳טַה

שֻׁכ׳טַה

קו-דּק של דּיו, פסיק. מִֹשַכ׳טַט, מלא קווים של דּיו.
מילון: