קַרפַץ

קַרפַץ

בִּיִדּקַרפַץ, רוחו מתּקצרתּ עליו והוא מתּעצבּן.
מילון: